Warunki korzystania
Jest to umowa prawna pomiędzy osobą lub organizacją („Klient" lub „Ty"), która zgadza się na niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki"), a odpowiednimi organizacjami, które znajdują się pod adresem ul. Zdołbuniwska, 7-D., budynek „Z", biuro nr 207, Kijów, 0208, Ukraina („Binotel", „nas" lub „my"). Akceptując niniejsze Warunki lub korzystając z Usług, oświadczasz, że jesteś pełnoletni i masz upoważnienie do związania Klienta Zamówieniem, niniejszymi Warunkami i „Opisem usług" dostępnym pod linkiem https://wire.binotel.com/en/wire_app (łącznie „Umowa")


 1. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z USŁUG
1.1. Prawo do korzystania z usług. Wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług zgodnie z Warunkami korzystania, według których wyceniamy i oferujemy nasze Usługi zgodnie z publikacją na naszych stronach internetowych lub w Opisach usług. Możesz korzystać z naszych Usług tylko w zakresie dozwolonym w niniejszych Warunkach.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności (https://wire.binotel.com/privacy_policy), która jest włączona do Warunków. Przyznajemy Ci ograniczone prawo do korzystania z naszych Usług wyłącznie w celach biznesowych i zawodowych. Warunki wsparcia technicznego dla Usług zostało opisane w odpowiedniej sekcji. Jeśli Twoi partnerzy korzystają z naszych usług, gwarantujesz, że masz upoważnienie do wiązania podmiotów stowarzyszonych i będziesz ponosić odpowiedzialność, jeśli podmioty stowarzyszone nie będą przestrzegać tym Warunkom. Nasze„Usługi" są nagraniami rozmów i oprogramowaniem do zarządzania historią połączeń. Więcej informacji o Usługach znajduje się na naszej stronie internetowej.

1.2. Ograniczenia użytkowania. Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się w imieniu swoim lub swoich użytkowników, że nie będziesz naszych Usług modyfikować, dokonywać prac pochodnych ani poddawać ich inżynierii wstecznej; świadomie lub w wyniku błędu, który narusza lub zakłóca działanie naszych sieci, kont użytkowników lub Usług; przesyłać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów nękających, nieprzyzwoitych, obscenicznych, oszukańczych lub niezgodnych z prawem; wprowadzać na rynek ani odsprzedawać Usług osobom trzecim; korzystać z Usług z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji; używać Usług do wysyłania nieautoryzowanych reklam lub spamu; zbierać, gromadzić lub wykorzystywać dane użytkowników bez ich zgody; ani przesyłać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów, które mogą naruszać własność intelektualną, prywatność lub inne prawa osób trzecich.

1.3. Zmiany w usługach. Zastrzegamy sobie prawo do ulepszania lub modyfikowania funkcji naszych Usług według własnego uznania, jeśli uznamy to za stosowne. Nie ograniczymy w istotny sposób podstawowej funkcjonalności (określonej w Opisach usług) ani nie zaprzestaniemy świadczenia jakichkolwiek Usług, chyba że zawiadomimy o tym wcześniejsze przez pisemne powiadomienie. Za dodatkową opłatę możemy oferować dodatkowe funkcje lub ulepszyć nasze usługi standardowe do poziomu premium.

1.4. Prawa własności i znaki towarowe Binotel. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że my lub nasi licencjodawcy zachowujemy wszelkie prawa własności w odniesieniu do tytułów, nazw, logo lub innych znaków towarowych (w tym „Binotel Wire") oraz w odniesieniu do wszelkich powiązanych prawem własności intelektualnych modyfikacji, ulepszeń, prac pochodnych i aktualizacji. Zgadzasz się, że nie będziesz używać żadnego naszego znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy firmy, nazwy domeny lub nazwy konta w mediach społecznościowych, w całości lub w części. Dotyczy to znaków towarowych Binotel Wire lub podobnego znaku. Zgadzasz się przestrzegać naszego Przewodnika marki towarowej, który dotyczy Wire APP i Wire Website.


 1. SUBSKRYPCJA, OPŁATY I PŁATNOŚCI
2.1. Zamówienia. Możesz zamawiać nasze Usługi, korzystając z aktualnych funkcji zamawiania („Subskrypcja"). Wszystkie Zamówienia zostaną przetworzone w dniu złożenia Subskrypcji („Data wejścia w życie"). Akceptacja Twojej Subskrypcji może podlegać procesowi weryfikacji i zatwierdzania. Każda Subskrypcja będzie traktowana jako odrębna i niezależna Subskrypcja.

2.2. Opłaty i płatności. Zgadzasz się uiścić wszystkie obowiązujące, bezsporne opłaty za Usługi na warunkach określonych na rachunku. Z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji 3.3 poniżej lub w Opisach usług, wszelkie płatności, dokonane na naszą rzecz za dostęp do Usług są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty i obciążenia nałożone przez dostawców usług głosowych i transmisji danych w związku z dostępem i korzystaniem z Usług. Jesteś odpowiedzialny za podanie dokładnych i aktualnych danych rozliczeniowych, kontaktowych i dotyczących płatności.

Zgadzasz się, że możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania, czy Twoja metoda płatności jest prawidłowa, zweryfikować Twoją kartę płatniczą lub obciążyć Cię innymi kwotami należnymi za korzystanie z Usług oraz automatycznie zaktualizować informacje o Twojej karcie płatniczej za pomocą oprogramowania przeznaczonego do tego, w przypadku gdy Twoja zapisana karta płatnicza straciła ważność.

Zgadzasz się, że informacje o Twojej karcie płatniczej i powiązane dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim w celu transferu płatności i zapobiegania oszustwom. Możemy zawiesić lub przestać świadczyć usługi, jeśli w dowolnym momencie stwierdzimy, że Twoje informacje o płatności są niedokładne lub nieaktualne, a Ty jesteś odpowiedzialny za straty przez przekroczenie konta bankowego w rachunku bieżącym, które możemy ponieść, gdy obciążymy Twoją kartę płatnością. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji ceny usług w dowolnym momencie po okresie początkowym, a zmiany cen będą aktualne od następnego cyklu rozliczeniowego. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach cen, publikując tę informację na naszej stronie internetowej, wysyłając e-maile, wyceniając lub wystawiając faktury.


2.3. Wyprzedaże, oferty promocyjne, kupony i ceny. Wyprzedaże, promocje i inne specjalne oferty cenowe ze zniżkami mają charakter tymczasowy i po odnowieniu subskrypcji wszelkie takie oferty mogą wygasnąć. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia ważności lub modyfikacji wszelkich kuponów, kredytów i specjalnych ofert promocyjnych według własnego uznania.

2.4. Opóźnione płatności. Jeśli nie jesteś w stanie opłacić abonamentu, skontaktuj się z nami. Możemy opóźnić Twoje płatności o 15 dni, zachowując dostęp do Twojego konta. Jeśli nie możesz zapłacić za opóźniony okres płatności, możemy zawiesić lub usunąć Twoje konto.


3. OKRES I ROZWIĄZANIE UMOWY

3.1. Okres. Początkowy okres nabycia Usług zostanie określony w Subskrypcji („Okres Początkowy") i rozpoczyna się 15 dnia od rozpoczęcia korzystania z Usługi (po 14-dniowym okresie próbnym, za który nie jest pobierana opłata). Po Początkowym okresie świadczenia Usługi, o ile nie określono inaczej w Opisach Usługi, zostanie on automatycznie przedłużony o dodatkowy okres 12 miesięcy („Warunki odnowienia"), chyba że jedna ze stron poinformuje o odnowieniu co najmniej 15 dni wcześniej ukończenia aktualnego okresu. Powiadomienie o nieodnawianiu każdej Usługi, której nie chcesz odnawiać, możesz przesłać na adres wire@binotel.com. Jeśli zezwolimy Ci na przywrócenie Usług w dowolnym momencie po rozwiązaniu, zgadzasz się, że będziesz związany aktualnymi Warunkami i datą odnowienia, która była ważna w dniu wypowiedzenia.


3.2. Skutek rozwiązania. W przypadku rozwiązania Umowy dotyczących jakichkolwiek Usług, Twoje konto może zostać przekształcone w „bezpłatną" lub „podstawową" wersję Usługi, jeśli taka istnieje, według naszego uznania. W przeciwnym razie natychmiast zaprzestaniesz korzystać się z zakończonych Usług, z tym wyjątkiem, że na żądanie zapewnimy Ci ograniczony dostęp do Usług na okres nieprzekraczający 30 dni, wyłącznie po to, abyś mógł otrzymywać swoje treści z Usług (zgodnie z Warunkami w sekcji 4). Po tym okresie nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania Twoich treści. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z rozwiązania Umowy, a rozwiązanie Umowy nie będzie miało wpływu na roszczenia powstałe przed dniem wejścia w życie. Jeśli zakończymy świadczenie usług lub znacznie ograniczymy główne funkcje, możemy zapewnić proporcjonalny zwrot wszelkich przedpłaconych, niewykorzystanych opłat. Zgadzasz się zapłacić za korzystanie z Usług po dacie rozwiązania, które nie zostało przekształcone w bezpłatną wersję Usługi.


3.3. Przetrwanie. Postanowienia sekcji 2 (Subskrypcja, opłaty i płatności), 3.3 (Skutek rozwiązania), 4 (Treści i konto użytkownika), 7 (Odszkodowanie), 8 (Ograniczenie odpowiedzialności), 9.6 (Brak pozwu zbiorowego), 9.11 (Powiadomienia) oraz 9.14 (Umawiająca się Strona, wybór prawa i miejsce rozstrzygania sporów) pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.


4. TWOJE TREŚCI I KONTO

4.1.
Twoje treści. Zachowujesz wszelkie prawa do swoich Treści (zdefiniowane poniżej), a my nie posiadamy ani nie licencjonujemy Twoich Treści. Możemy wykorzystywać, modyfikować i wchodzić w interakcje z Treścią w celu świadczenia i obsługi Usług. Gwarantujesz, że masz prawo przesyłać lub w inny sposób udostępniać nam Treści, a przesyłanie lub przetwarzanie Treści w kontekście naszych Usług nie naruszają żadnych praw osób trzecich. Każda ze stron zgadza się zastosować rozsądne techniczne, organizacyjne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Treści zgodnie ze standardami branżowymi. Nie będziemy przeglądać, uzyskiwać dostępu ani przetwarzać żadnych Twoich Treści, z wyjątkiem przypadków, gdy zostało to upoważnione lub poinstruowane przez Ciebie lub Twoich partnerów w niniejszej Umowie lub w jakiejkolwiek innej umowie między Stronami, lub gdy jest to wymagane w celu przestrzegania naszych zasad, obowiązującego prawa lub żądania władz. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązków prawnych, które będą zastosowanie do Ciebie jako administratora Konta upoważnionego do przesyłania Twoich Treści w ramach Usług.

Jeśli Twoje Treści, w tym jakiekolwiek dane osobowe (zgodnie z definicją obowiązującego prawa, które obejmuje między innymi Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE 2016/679 lub „RODO" oraz przepisy dotyczące ochrony danych Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii (łącznie „EOG +") i Wielkiej Brytanii są przetwarzane przez nas w Twoim imieniu (jako administratora Konta). Będziemy wykorzystywać i przetwarzać Twoje Treści w celu świadczenia Usług i wypełniania naszego zobowiązania wynikającego z Umowy zgodnie z Twoimi instrukcjami przedstawionymi w niniejszej Umowie. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, niniejsza sekcja 4.1 przedstawia całość naszych zobowiązań w odniesieniu do Twoich Treści. „Treść" oznacza wszelkie pliki, dokumenty, nagrania, dzienniki czatów, transkrypcje oraz inne podobne dane, które przechowujemy w Twoim imieniu lub w imieniu Twoich użytkowników, a także wszelkie inne informacje, które Ty lub Twoi użytkownicy możecie przesłać na swoje konto.


4.2. Twoje konta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług przez siebie i swoich użytkowników, utrzymując zgodne z prawem gromadzenie, wykorzystywanie, przetwarzanie i przesyłanie Treści oraz powiadomień zgodnie z wymogami prawnymi w związku z Usługami. Nie wysyłamy e-maili z prośbą o podanie ani nazwy użytkownika ani hasła, a aby zapewnić bezpieczeństwo kont, wszystkie nazwy użytkownika i hasła powinny być poufne. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść, jeśli osoba trzecia użyje Twojego hasła lub konta. Możemy zawiesić Usługi lub rozwiązać Umowę, jeśli Ty lub Twoi użytkownicy korzystacie z Usług w sposób, który może spowodować dla nas szkodę. Zgadzasz się zawiadomić nas natychmiast i zakończyć każdy nieautoryzowany dostęp do Usług lub inne naruszenia bezpieczeństwa.


5. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

5.1. W związku z wykonywaniem, dostępem i korzystaniem z Usług w ramach Umowy, każda ze stron zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów, w tym między innymi praw i przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków, możemy natychmiast rozwiązać Umowę z powodu niezgodności z obowiązującym prawem. Ponadto, jeśli jesteś osobą prawną i musisz przestrzegać Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jesteś zobowiązany do przestrzegania warunków naszej Umowy o przetwarzaniu danych, która reguluje przetwarzanie przez Ciebie danych osobowych w ramach naszych Usług.


6. GWARANCJA

6.1. Gwarantujemy, że usługi będą świadczone zgodne z opisami usług podczas normalnego użytkowania. Nie oświadczamy, ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie odbywać się w nieprzerwanie lub bezbłędnie lub działać w połączeniu z jakimkolwiek określonym sprzętem, oprogramowaniem, systemem lub danymi, a nasze usługi spełnią Twoje wymagania lub wszystkie błędy czy wady będą poprawione. Korzystanie z Usług odbywa się na własne ryzyko. Nasza cała odpowiedzialność i Twoje zadośćuczynienie w ramach niniejszej gwarancji, według naszego wyłącznego uznania, dzieje się zgodnie z obowiązującym prawem na świadczenie usług z możliwością wymagania zakończenia usług niezgodnych z obowiązującym zamówieniem oraz zapewnieniem proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłaconych z góry opłat od dnia powiadomienia nas o niezgodności do końca pozostałego okresu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekamy się wszelkich innych gwarancji i warunków, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji co do wartości handlowej Usług zadowalającej jakości. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie niektórych gwarancji i warunków, dlatego niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do klientów znajdujących się w tych jurysdykcjach.


7. ODSZKODOWANIE

7.1. Zwolnisz z odpowiedzialności i będziesz bronić nas przed jakimikolwiek roszczeniami stron trzecich wynikającymi z naruszenia sekcji 1.2 lub 4 lub przez to, że dowolna z Twoich Treści narusza jakikolwiek patent lub prawa autorskie lub narusza tajemnicę handlową jakiejkolwiek strony, i zgadzasz się zapłacić rozsądną opłatę za adwokata, koszty sądowe, ostatecznie przyznane odszkodowanie lub uzasadnione koszty w przypadku każdego takiego roszczenia. Niezwłocznie powiadomimy Cię o wszelkich roszczeniach i będziemy współpracować z Tobą w obronie roszczenia. Zwrócisz nam uzasadnione wydatki poniesione w związku ze współpracą lub pomocą. Będziesz mieć pełną kontrolę i władzę nad obroną i rozstrzygnięciem wszelkich roszczeń, z tym wyjątkiem, że: jakakolwiek ugoda wymagająca od nas uznania odpowiedzialności wymaga uprzedniej pisemnej zgody, której nie można bezzasadnie odmawiać lub opóźniać, a my możemy przyłączyć się do obrony z naszym własnym adwokatem na własny koszt.


8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Ograniczenie odpowiedzialności. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek straty, szczególne przypadkowe, lub inne szkody, w tym między innymi szkody wynikające z lub związane z: (1) utratą danych, (2) utratą dochodu, (3) utratą możliwości, (4) utraconym zyskiem lub (5) kosztami uzyskania pomocy, jednakże spowodowane i oparte na kwestii odpowiedzialności, w tym między innym naruszeniem umowy, w tym zaniedbaniu lub naruszeniu Umowy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek strona została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania.

8.2. Ograniczenie sumy odpowiedzialności. Z wyjątkiem naruszenia przez Ciebie sekcji 1.2 lub 4 i Twoich zobowiązań odszkodowawczych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita łączna odpowiedzialność którejkolwiek ze stron oraz ich odpowiednich licencjodawców i dostawców wynikająca z niniejszych Warunków i jest ograniczona do sumy zapłaconych kwot za odpowiednią usługę w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzeniu powodującym powstanie zobowiązania. Powyższe nie ogranicza Twoich zobowiązań do zapłaty jakichkolwiek bezspornych opłat i innych kwot należnych w ramach dowolnego zamówienia.


9. DODATKOWE WARUNKI


9.1. Bezpłatne usługi i wersje próbne. Twoje prawo do dostępu i korzystania z dowolnych bezpłatnych usług nie jest gwarantowane przez żaden okres i zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do ograniczenia lub zakończenia korzystania z dowolnych bezpłatnych wersji usług przez dowolną osobę lub podmiot. Jeśli korzystasz z Usług na zasadzie próbnej lub promocyjnej („Okres próbny"), Twój Okres próbny i dostęp do Usług wygasną z końcem Okresu próbnego podanego w Twoim Zamówieniu lub, jeśli nie określono daty, po 14 dniach po początkowym dostępie do Usług lub po przejściu na Subskrypcję. W Okresie próbnym, w zakresie dozwolonym przez prawo, świadczymy Usługi bez gwarancji lub odszkodowania, a wszystkie inne warunki mają zostać zastosowanie w inny sposób. Możemy modyfikować lub przerwać wszelkie próbne okresy lub promocje w dowolnym momencie bez powiadomienia.

9.2.
Funkcje innych osób. Usługi mogą zapewniać możliwość łączenia się z witrynami lub aplikacjami stron trzecich lub integracji z nimi („Usługi osób trzecich"). Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi osób trzecich ani wspieramy ich. Użytkownik ma wyłączną swobodę decydowania o zakupie jakichkolwiek Usług stron trzecich lub łączeniu się z nimi, a korzystanie z nich podlega wyłącznie warunkom usług stron trzecich.

9.3. Usługi Beta. Możemy zaoferować Ci dostęp do usług beta, które są świadczone przed ogólnym wydaniem, ale nie dajemy żadnych gwarancji, że te usługi będą ogólnie dostępne („Usługi Beta"). Rozumiesz i zgadzasz się, że usługi beta mogą zawierać błędy i inne wady, a korzystanie z usług beta odbywa się na własne ryzyko. Przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z Usług Beta jest dobrowolne i opcjonalne, a my nie mamy obowiązku zapewniania pomocy technicznej i możemy przerwać świadczenie Usług Beta w dowolnym momencie według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Te Usługi Beta są oferowane „TAKIE, JAKIE SĄ" i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności, gwarancji, odszkodowań. Jeśli korzystasz z Usług Beta, zgadzasz się na otrzymywanie od nas powiązanej korespondencji i aktualizacji oraz przyjmujesz do wiadomości, że rezygnacja z nich może skutkować anulowaniem Twojego dostępu do Usług Beta. Przekazując opinię („Opinia") o usłudze Beta, zgadzasz się, że jesteśmy właścicielami wszelkich opinii, które nam udostępniasz. W przypadku Usług Beta niniejsze Warunki zastępują wszelkie sprzeczne warunki Umowy, ale tylko w zakresie niezbędnym dla rozwiązania sytuacji konfliktowych.

9.4. Brak działań grupowych. Możesz rozwiązywać spory z nami tylko indywidualnie i zgadzasz się nie uczestniczyć w jakichkolwiek pozwach grupowych, skonsolidowanych lub reprezentacyjnych przeciwko nam lub któregokolwiek z naszych pracowników lub podmiotów stowarzyszonych.

9.5. Sytuacje awaryjne bezpieczeństwa. Jeśli w uzasadniony sposób ustalimy, że bezpieczeństwo naszych Usług lub infrastruktury może zostać zagrożone w wyniku prób włamania, ataków lub innych złośliwych działań, możemy tymczasowo zawiesić Usługi i podejmiemy działania w celu niezwłocznego rozwiązania wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem. Powiadomimy Cię o zawieszeniu lub innym działaniu podjętym ze względów bezpieczeństwa.

9.6. Nagrania. Niektóre funkcje Usługi zapewniają nagrywanie dźwięku i danych udostępnianych podczas sesji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów w odpowiednich jurysdykcjach podczas korzystania z funkcji nagrywania. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nagrywanie dźwięku lub udostępnianych danych, a użytkownik zgadza się chronić nas od szkód lub zobowiązań związanych z nagrywaniem dowolnego dźwięku lub danych.


9.7. Cesja. Żadna ze stron nie może scedować swoich praw ani delegować swoich obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, której nie można odmawiać bezzasadnie, z wyjątkiem sytuacji, w której każda ze stron może scedować niniejszą Umowę na jakikolwiek podmiot powiązany z reorganizacją przedsiębiorstwa, konsolidacji, przejęciu lub sprzedaży całości lub części działalności lub aktywów, do których odnosi się niniejsza Umowa. Wszelkie próby cesji bez zgody będą nieważne. Umowa będzie obowiązywać i działać na korzyść następców lub cesjonariuszy każdej ze stron.

9.8. Powiadomienia. Powiadomienia mogą być przesyłane osobiście, za pośrednictwem naszego formularza internetowego, poczty elektronicznej (wire@binotel.com), przesyłki kurierskiej lub przesyłki poleconej. Możemy również przesłać powiadomienie na adres e-mail ostatnio wskazany na koncie, za pośrednictwem ogłoszeń na naszej stronie internetowej, powiadomień w produkcie, naszego portalu lub centrum administracyjnego. O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie, powiadomienia należy przesyłać do nas na adres odpowiedniego podmiotu zawierającego umowę, z kopią do naszego Działu Prawnego, Zdołbuniwska, 7-D., Budynek „Z", biuro 207, Kijów, 0208, Ukraina, a powiadomienia będziemy wysyłać na ostatnio wskazany na koncie adres. Powiadomienie jest ważnym przy dostawie osobistej; za pośrednictwem kuriera nocnego w drugim dniu roboczym po wysłaniu zawiadomienia, w przypadku przesyłki poleconej, piątego dnia roboczego po wysłaniu zawiadomienia, w przypadku poczty elektronicznej, w dniu gdy wiadomość została wysłana lub w przypadku wysłania w formie elektronicznej, po odbioru.

9.9. Całość porozumienia. Umowa niniejsza określa całą umowę dotyczącą Usług i zastępuje wszystkie wcześniejsze i równoczesne ustne i pisemne umowy, chyba że jest to inaczej omówione. W przypadku konfliktu między wykonanym Zamówieniem, niniejszymi Warunkami i Opisami usług, konflikt zostanie rozwiązany w tej kolejności, ale tylko w przypadku określonych Usług opisanych w odpowiednim Zamówieniu. Żadne z postanowień zawartych w jakimkolwiek przedłożonym przez Ciebie dokumencie nie stanowi uzupełnienia, ani w inny sposób modyfikuje Umowy. Od czasu do czasu możemy aktualizować Warunki, które zostaną zidentyfikowane na podstawie ostatniej aktualizacji i mogą być przeglądane pod adresem https://wire.binotel.com/en/wire_app. Ciągły dostęp do Usługi i korzystanie z niej oznacza akceptację aktualnych Warunków.

9.10. Ogólne warunki. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będą wykonalne, nie ma to wpływu na inne warunki. Obie strony są niezależnymi kontrahentami i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie tworzy między stronami stosunku spółki, agencji, powiernictwa. Żadna osoba ani podmiot niebędący stroną Umowy nie będzie beneficjentem będącym stroną trzecią. Nasi autoryzowani dystrybutorzy nie mają prawa modyfikować Umowy ani nakładać na nas zobowiązań. Brak wyegzekwowania jakichkolwiek praw wynikających z Umowy nie powoduje zrzeczenia się tego prawa. O ile nie określono inaczej, środki zaradcze kumulują się. Umowa może zostać zawarta online lub podpisana elektronicznie w jednym lub kilku egzemplarzach. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie zobowiązania w ramach Umowy, spowodowane zdarzeniami siły wyższej (np. Klęskami żywiołowymi; działalnością terrorystyczną, działalnością usługodawców zewnętrznych, sporami pracowniczymi i aktami rządowymi) oraz działaniami wykraczającymi poza uzasadnioną kontrolę, ale tylko tak długo, jak długo te warunki się utrzymują.

9.11. Umawiająca się strona, wybór prawa i miejsce rozstrzygania sporów.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Amsterdamie w następstwie postępowania w języku angielskim przed Izbą Międzynarodowych Spraw Handlowych („Holenderski Sąd Handlowy" lub „NCC"), z wyłączeniem jurysdykcji jakichkolwiek innych sądów. Powództwo o zastosowanie środków tymczasowych, w tym środków zabezpieczających, dostępnych zgodnie z prawem holenderskim, może zostać wniesione do Sądu NCC w postępowaniu uproszczonym (CSP) w języku angielskim. Wszelkie odwołania od orzeczeń NCC lub CSP będą składane do Izby Międzynarodowych Spraw Handlowych Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie („Holenderski Sąd Apelacyjny" lub „NCCA").


Ostatnia aktualizacja: 1 października 2019 roku


Polityka prywatności
Aktualizacja: 1 października 2019 roku

Wprowadzenie

Binotel LLC („Binotel", „my", „nas", „nasz") rozumie, że Twoja prywatność jest ważna. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka") ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe („Dane Osobowe") w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej aplikacji mobilnej Wire („Aplikacja").

Niniejsza Polityka wyjaśnia gromadzenie i wykorzystywanie Danych Osobowych naszych użytkowników, a także dane o każdej osobie, której Dane Osobowe zostały dostarczone do Aplikacji przez takich użytkowników.


Kontrola

W ograniczonych przypadkach, gdy Binotel działa jako administrator danych (decyduje o celach przetwarzania), możemy wykorzystywać pewne Dane osobowe do następujących celów:

 • rejestracja i administracja konta;
 • rozwiązywanie problemów i ulepszanie działania naszej aplikacji.
Większość działań związanych z przetwarzaniem danych odbywa się w wyniku korzystania z Aplikacji przez naszych klientów. W kontekście takich działań wykonujemy obowiązki jako podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe i nie mamy dużej kontroli nad dalszym wykorzystaniem Twoich danych osobowych.


Kategorie danych osobowych

Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • informacje biograficzne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • Informacje związane z Twoimi połączeniami, takie jak nazwa i/lub numer telefonu, nazwisko i/lub numer telefonu, czas oczekiwania, długość połączenia, czas połączenia i jego nagranie;
 • wszelkie dane osobowe, które mogą być zawarte w nagraniach rozmów.
Jak otrzymujemy dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy otrzymać:

 • gdy przekazujesz je bezpośrednio do naszej Aplikacji (np. podczas rejestracji w naszym systemie);
 • poprzez korzystanie z naszej aplikacji Twoimi użytkownikami.


Podstawa przetwarzania

W kontekście naszych działań jako administratora, związanych z przetwarzaniem danych, możemy polegać na jednej lub kilku z następujących podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • konieczność wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z naszych Warunków
 • potrzeba realizacji naszych interesów, takich jak ulepszanie oprogramowania i/czy jego funkcjonalności;
 • wszelkie inne podstawy, wymagane lub dozwolone przez prawo w określonym kontekście.
W ramach naszej działalności jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe, przetwarzamy Twoje dane osobowe w imieniu naszych klientów, którzy opierają się na różnych podstawach prawnych do przetwarzania i udostępniania nam Twoich danych osobowych.


Cele przetwarzania

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celach:

 • świadczenia usług Tobie i naszym klientom;
 • rejestracji i administracji konta użytkownika;
 • zarządzania relacjami z naszymi klientami;
 • nagrywania i przechowywania rozmów w tle;
 • tworzenia analiz połączeń;
 • rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania i naprawiania błędów w naszej aplikacji;
 • przestrzegania obowiązujących przepisów;
 • zapobiegania lub wykrywania oszustw, naruszeń bezpieczeństwa lub nielegalnych działań.
Tam, gdzie działamy jako podmiot przetwarzający dane, wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych jest dość ograniczone. O celach przetwarzania decyduje odpowiedni klient (administrator danych).


Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe niektórym dostawcom usług w celu ułatwienia świadczenia naszych usług i prawidłowego funkcjonowania aplikacji. Będziemy wymagać, aby wszyscy dostawcy mógłby zapewnić co najmniej taki sam poziom ochrony danych, jaki my zapewniamy w przypadku przetwarzania danych osobowych.

Tacy dostawcy usług zewnętrznych mogą zapewniać:

 • usługi oprogramowania dla centrum wsparcia technicznego;
 • usługi do przechowywania danych w chmurze.
Inne ujawnienie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • w przypadku wymaganym przez prawo lub jeśli mamy przekonanie, że takie ujawnienie jest konieczne w celu wykonania oficjalnych postępowań sądowych wszczętych przez organy rządowe i/lub organy ścigania lub osoby prywatne, w tym między innymi: w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy przeszukania lub nakazy sądowe;
 • w związku z połączeniem, podziałem, restrukturyzacją lub inną zmianą stowarzyszenia; lub
 • naszym spółkom zależnym lub stowarzyszonym — tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów operacyjnych.
Jeśli będziemy musieli ujawnić Twoje dane osobowe w celu wypełnienia oficjalnych wezwań lub postępowań sądowych wszczętych przez organy rządowe i/lub organy ścigania, możemy nie być w stanie zapewnić, że tacy odbiorcy Twoich danych osobowych zachowają prywatność lub bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.


Integralność i bezpieczeństwo danych

Binotel bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo informacji. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieautoryzowanym dostępem. Korzystamy z różnych zabezpieczeń, takich jak: szyfrowanie, kontrola dostępu cyfrowego i fizycznego, umowy o poufności, oraz inne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, zarówno podczas przesyłania, jak i po ich otrzymaniu.

Należy pamiętać, że żadna elektroniczna wymiana danych, przechowywanie czy przetwarzanie danych osobowych nie może być całkowicie bezpieczną. Nie możemy zagwarantować, że środki bezpieczeństwa, które stosujemy w celu ochrony Danych Osobowych, nigdy nie zostaną zhakowane lub zawiodą, ani że środki te zawsze będą wystarczające lub skuteczne. Dlatego, chociaż zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności, nie powinieneś oczekiwać, że Twoje Dane Osobowe zawsze pozostaną prywatne lub bezpieczne.


Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zatrzymania Twoich danych osobowych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i dotrzymywania naszych umów prawnych i zasad.

Niektóre dane możesz usunąć w dowolnym momencie, niektóre są usuwane automatycznie, a niektóre zachowujemy przez dłuższy czas, gdy jest to konieczne. Kiedy usuwasz dane, postępujemy zgodnie z polityką usuwania, aby upewnić się, że Twoje dane są bezpiecznie i całkowicie usunięte z naszych serwerów lub przechowywane tylko w formie anonimowej.

Czasami wymogi biznesowe i prawne zobowiązują nas do przechowywania pewnych informacji w określonych celach przez dłuższy czas. Na przykład, gdy przetwarzamy Twoje płatności lub gdy dokonujesz płatności na naszą rzecz, będziemy przechowywać te dane przez dłuższy czas, zgodnie z wymogami podatkowymi. Powody, z których możemy przechowywać niektóre dane przez dłuższy czas, obejmują:

 • Bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom i nadużyciom.
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej.
 • Zgodność z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.
 • Zapewnienie ciągłości naszych usług.
 • Bezpośrednią komunikację.


Dostęp, przegląd, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Jako mieszkańcowi Europy RODO przyznaje Ci szereg praw dotyczących wykorzystywania, przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych. W sytuacjach, gdy działamy jako podmiot przetwarzający dane, a nasz klient jest administratorem danych, który przechowuje Twoje dane osobowe, musisz skontaktować się z tym klientem, jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw prywatności wymienionych poniżej.

Zrozumienie pewnych okoliczności pozwoli skorzystać z następujących praw do prywatności:

prawo dostępu — możesz zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe oraz masz prawo zażądać kopii informacji, które posiadamy o Tobie.

prawo do sprostowania — masz prawo do poprawiania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych o sobie oraz możliwość samodzielnego poprawiania swoich danych w ustawieniach swojego Konta.

prawo do bycia zapomnianym — możesz poprosić o usunięcie informacji, które posiadamy o Tobie z naszego systemu, a my spełnimy to żądanie, chyba że będziemy mieli uzasadniony powód, aby tego nie robić.

prawo do ograniczenia przetwarzania — w przypadku spełnienia określonych warunków możesz poprosić nas o "zablokowanie" przetwarzania Twoich danych osobowych.

prawo do przenoszenia danych — masz prawo do przeniesienia danych, które posiadamy o Tobie do innej organizacji oraz do otrzymania Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.

Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania (w tym profilowania) — to prawo daje Ci możliwość sprzeciwu wobec decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Obecnie nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ale jeśli zdecydujemy to zrobić w przyszłości, otrzymasz powiadomienie i możliwość wyboru zgodnie z Unijnym prawem o ochronie danych;

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o RODO i swoich prawach, najlepszym źródłem jest strona internetowa Information Commissioner's Office.


Ochrona prywatności dzieci

Nasza aplikacja nie jest przeznaczona do zbierania danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Nie zezwalamy nikomu poniżej 18 roku życia na przesyłanie jakichkolwiek danych osobowych do naszej strony internetowej. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko mogło przekazać nam swoje Dane Osobowe, możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji w sekcji Kontakt niniejszej Polityki, a my usuniemy te Dane Osobowe.


Zmiany w niniejszej Polityce

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce, opublikujemy zaktualizowaną Politykę na tej stronie internetowej i zaktualizujemy powyższą datę „Wejścia w życie". Powiadomimy Cię również o tych zmianach pocztą elektroniczną.


Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki lub przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@binotel.com lub ul. Zdolbuniwska, 7-D., Budynek „Z", biuro 207, Ukraina, Kijów, 02081.


Binotel wyznaczył także przedstawiciela w Unii Europejskiej do spraw ochrony danych, zgodnie z art. 27 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej. Możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem pod adresem privacy@binotel.com.

Z przedstawicielem w Unii można również skontaktować się pod adresem:
Marcin Wrzesiński
Kowalska 542
2625CV Delft
Holandia


Organ nadzorczy

Jeśli jesteś osobą, której Dane osobowe przetwarzamy, możesz mieć również prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych w jednym lub kilku państwach Unii Europejskiej. Tutaj znajdziesz listę organów ochrony danych w Europie.


Podręcznik użytkownika
To krótki podręcznik użytkownika, który pomoże Ci w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych. W żadnym wypadku nie jest to porada prawna, chcieliśmy tylko dać Ci kilka wskazówek, od czego zacząć.

RODO to instytucja ustawodawcza Unii Europejskiej, przepisy której dotyczą ochrony danych i mają zastosowanie do wszystkich firm, które mają do czynienia z danymi osobowymi obywateli Europy. Chodzi głównie o wzmocnienie poszanowania praw osoby przy przetwarzaniu jej danych osobowych. Jest zakorzeniona w prawach człowieka i pozostaje prawdopodobnie najbardziej znanym aktem prawnym Unii Europejskiej.

Zgodnie z RODO definicja danych osobowych jest dość szeroka i może obejmować wszelkie informacje identyfikujące osobę w taki czy inny sposób, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, płeć, datę urodzenia, zawód, narodowość, informacje zawarte w CV itp.

RODO kładzie większy nacisk na odpowiedzialność firm i organizacji, a one muszą być w stanie wykazać, że przestrzegają przepisów.


Co dzieje się w przypadku nieprzestrzegania?

Kara za nieprzestrzeganie przepisów RODO może być bardzo kosztownym błędem dla gigantycznego międzynarodowego przedsiębiorstwa i z pewnością w stanie zabić wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Kary mogą sięgać 20 milionów euro lub 4% obrotu firmy. Nieprzestrzeganie przepisów RODO stwarza też inne ryzyko, które jest trudniejsze do oszacowania, ale równie dotkliwe dla biznesu - złą reputację.

Zła reputacja będzie podstawową konsekwencją wszelkich kar związanych z przepisami RODO, podobnie jak incydenty związane z prywatnością lub cyberbezpieczeństwem są zwykle opisywane przez media i nieuchronnie prowadzą do utraty klientów i zaufania.


Wyłączenie odpowiedzialności

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, takie jak RODO, są bardzo złożone. Nie sposób omówić wszystkich ważnych szczegółów w jednym krótkim podręczniku. Nie stanowi on porady prawnej, a jedynie jest doradcą dla działań mających na celu zapewnienie przepisów z ochrony danych.


Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem i Twoja rola

Wire Plus jest przeznaczony do nagrywania rozmów i statystyk związanych z pracą. Nie jest przeznaczony do użytku osobistego.

Zgodnie z różnymi przepisami, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), najprawdopodobniej zostaniesz sklasyfikowany jako administrator danych osobowych swoich pracowników korzystających z aplikacji, a także klientów, którzy z nimi kontaktują. Bycie administratorem oznacza, że masz obowiązek chronić wszystkie dane osobowe.


Weź pod uwagę prawa użytkownika

RODO jako konkretny przykład regulacji prywatności w dużej mierze dotyczy przyznania ludziom pewnych praw. Jednym z najważniejszych aspektów zgodności z RODO jest umożliwienie dotrzymania praw dotyczących danych osobowych. Poniżej znajduje się lista uprawnień wraz z wyjaśnieniami i wskazówkami, jak je zrealizować.


Prawo do informacji

Prawo do informacji to prawo użytkownika do wiedzy, w jaki sposób przetwarzasz jego dane osobowe poprzez dotrzymywanie polityki prywatności. Prawo to ma na celu budowanie zaufania między konsumentami a Twoją usługą. Musi zostać wyjaśnione w sposób jasny, zwięzły, przy użyciu przejrzystego języka. Musisz wyjaśnić, dlaczego i jak przetwarzasz dane. Co najważniejsze, osoba, od której zbierasz dane, musi zostać o tym poinformowana w momencie zbierania danych.


Prawo dostępu

Prawo dostępu to prawo, w ramach którego pewna osoba może dowiedzieć się, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli tak, zażądać kopii wszystkich danych, których o niej posiadasz.

Po złożeniu wniosku musisz najpierw sprawdzić, czy organizacja przetwarza dane osobowe. Jeśli odpowiedź brzmi "tak", musisz podać

dane i informacje, które zwykle zawarte w polityce prywatności:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych;
 • przetwarzanie danych osobowych;
 • planowany okres przechowywania;
 • informacje o prawach wnioskodawcy;
 • informacje o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • pochodzenie danych (jeśli pochodzą od strony trzeciej);
 • informacje o profilowaniu (jeśli istnieje);
 • w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego niezbędne są zabezpieczenia.
Na koniec należy przekazać osobie, której dane przetwarzają, kopię wszystkich posiadanych przez nią danych w ustrukturyzowanym formacie (np. CSV).


Prawo do przenoszenia

Zgodnie z tym prawem osoba, której dane dotyczą (użytkownik):

 • Może otrzymać dotyczące jej dane osobowe w jasnym, powszechnie używanym formacie; i
 • Żądać przeniesienia danych do innego podmiotu (od jednego administratora danych do drugiego).
Podczas gdy pierwsza część jest dość podobna do prawa dostępu, druga może wydawać się kłopotliwa. Jest mało prawdopodobne, aby ktoś spróbował skorzystać z tego prawa do przeniesienia danych do innego administratora, ale nadal zalecamy przynajmniej przechowywanie danych w sposób, który umożliwiłby ich przesłanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Ustrukturyzowany. Ustrukturyzowane dane pozwalają na łatwy transfer i łatwość użycia. Są to dane, w których relacja strukturalna między elementami wyraża się w sposobie przechowywania danych na dysku komputera. Oprogramowanie musi mieć możliwość wyodrębnienia określonych elementów danych. Przykładem ustrukturyzowanego formatu jest arkusz kalkulacyjny - dane są uporządkowane w wiersze i kolumny;
 • Powszechnie używany - po prostu wybrany format musi być szeroko stosowany i ugruntowany. Musi jednak mieć również odpowiednią strukturę i nadawać się do odczytu maszynowego;
 • Odczytywalne maszynowo - dane w formacie, który może być automatycznie odczytywany i przetwarzany przez komputer. Jest to format, z którego aplikacje mogą identyfikować, rozpoznawać i wyodrębniać określone dane.
 • Najczęściej używanymi formatami, które spełniają powyższe wymagania, są CSV, XML i JSON.
Podobnie jak w przypadku prawa dostępu, należy przekazać wnioskodawce kopię jego danych w ciągu jednego miesiąca z możliwością przedłużenia do dwóch miesięcy.


Prawo do wycofania zgody

To prawo ma znaczenie dla Ciebie, gdy wycofujesz zgodę, która jest zwykle wymagana, gdy wysyłasz marketingowe wiadomości e-mail do użytkowników lub używasz plików cookie stron trzecich (takich jak analiza lub retargeting). RODO stawia jasne wymagania dotyczące wycofania zgody - musi być ona jasna, konkretna, dobrowolna, jednoznaczna itp. Rozporządzenie przewiduje również, że osoba fizyczna może w każdej chwili cofnąć zgodę, bez konieczności wyjaśniania swojej decyzji.


Prawo do sprostowania

Gdy posiadane przez Ciebie dane osobowe są nieaktualne lub nieprawidłowe, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ich aktualizacji. Głównym celem jest zapewnienie dokładności danych osoby w Twoim systemie.

Najłatwiejszym i najprostszym sposobem realizacji tego prawa jest umożliwienie użytkownikom zmiany danych na stronie w czasie rzeczywistym. Użytkownicy powinni również mieć możliwość skorzystania z tego prawa za pośrednictwem poczty/telefonu/poczty elektronicznej. Warto zawrzeć tę możliwości w Polityce prywatności

W przypadku, gdy osoba fizyczna korzysta z tego prawa przez pocztę/telefonicznie/pocztę elektronicznę, musisz spełnić żądanie w ciągu jednego miesiąca lub dwóch miesięcy, jeśli masz uzasadnienie opóźnienia.


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania to prawo, w ramach którego osoba fizyczna może ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujesz jej dane. Można to porównać do zamrażania lub blokowania danych. Jednak osoby, których dane dotyczą, potrzebują ważnego powodu, aby skorzystać z tego prawa. Takim powodem może być na przykład sytuacja, gdy posiadane informacje są niedokładne, informacje są/były przetwarzane niezgodnie z prawem, osoba, której dane dotyczą, może mieć problemy ze sposobem przetwarzania danych itp.

Musisz upewnić się, że wykorzystujesz procesy, które umożliwiają ograniczenie danych osobowych. Mogą to być: czasowe przeniesienie danych do innego systemu, czasowe usunięcie danych ze strony/bazy danych itp. Następnie należy zapewnić, że dalsze przetwarzanie danych nie będzie miało miejsca. Dzieje się tak, ponieważ danych nie można zmienić, gdy na to obowiązuje ograniczenie. Istotne jest również zapobieganie przypadkowemu przetwarzaniu zastrzeżonych danych - dane objęte zastrzeżeniem należy odpowiednio oznaczyć w systemie.

Podobnie jak w przypadku większości pozostałych praw, musisz spełnić żądanie w ciągu 1 miesiąca od otrzymania.


Prawo do usunięcia

Znane również jako „prawo do bycia zapomnianym". Użytkownik może zażądać od Ciebie, administratora, usunięcia jego danych, jeśli nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane. W przeszłości UE przywiązywała dużą wagę do tego prawa i nie będzie tolerować firm, które nie spełniają ważnych wniosków o usunięcie danych.

Jeśli chodzi o umożliwienie wykonywania tego prawa, musisz upewnić się, że jesteś w stanie usunąć swoje informacje ze wszystkich swoich systemów. Powinieneś zrobić to w ciągu jednego miesiąca lub w ciągu dwóch miesięcy w ograniczonych przypadkach.

Jak powinieneś się przygotować:


Ogranicz dostęp do danych

Upewnij się, że dostęp do danych osobowych jest możliwy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Wymagane jest stosowanie środków technicznych i środków w celu ograniczenia dostępu dla pracowników i wykonawców, chyba że jest to konieczne dla ich funkcji.

Zwykle można to zrobić, wybierając odpowiednie ustawienie w wybranym systemie CRM oraz za pośrednictwem sieci i ustawień konta w systemie.


Sprawdź dostawców usług

Wire Plus może zintegrować się z wybranym dostawcą usług CRM. Zgodnie z różnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych Wire taki dostawca najprawdopodobniej zostałby uznany za podmiot przetwarzający. Oznacza to, że jako administrator masz obowiązek upewnić się, że przetwarzają dane wyłącznie na podstawie Twoich poleceń i że dane są odpowiednio zabezpieczone.

Oto kilka działań, które możesz podjąć:
 • podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych
 • rozesłać kwestionariusz dotyczący ochrony danych
 • przejrzeć certyfikaty i standardy zgodności itp.
 • przejrzeć środki bezpieczeństwa dostarczone przez usługodawcę.


Usuń niepotrzebne dane

Czasami użytkownicy będą dzwonić do Ciebie z nieistotnymi pytaniami. Czasami mogą przekazać więcej informacji, niż było to konieczne. W pewnym momencie informacje stają się zbyt stare i zasadniczo stają się bezużyteczne.

Rozważ utworzenie procesu bezpiecznego usuwania takich niepotrzebnych danych z systemów.


Zabezpiecz dane prawidłowo

Upewnij się, że przestrzegasz najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Istnieje wiele środków, których można użyć, aby to osiągnąć - tworzenie wewnętrznych polityk, stosowanie szyfrowania tam, gdzie to możliwe, tworzenie kontroli dostępu, stosowanie anonimizacji i pseudonimizacji, tworzenie kopii zapasowych, bezpieczeństwo w chmurze itp.

Środków bezpieczeństwa jest zbyt wiele, aby opowiedzieć o nich wszystkich, dlatego najlepiej skonsultować się z dostawcą usług bezpieczeństwa.


Bądź przejrzysty dla swoich użytkowników końcowych

Kiedy Twoi użytkownicy dzwonią do Twoich pracowników, powinni być świadomi, że ich rejestrujesz oraz poinformujesz co do ich praw dotyczących danych osobowych.

Istnieje wiele sposobów na osiągnięcie jasności i przejrzystości w kontaktach z użytkownikami, na przykład powiadamianie ich podczas rozmowy, przedstawienie polityki prywatności lub krótkich informacji o prywatności, wyjaśniających powody, dla których należy śledzić i rejestrować połączenie.

Musisz zastanowić się, czy warto prosić użytkownika o zgodę na nagrywanie rozmów i jak możesz tym zarządzać.


Bądź przejrzysty wobec swoich pracowników

Dane osobowe Twoich pracowników są tak samo ważne, jak dane osobowe Twoich użytkowników.

Kiedy integrujesz Wire Plus z procesami biznesowymi, upewnij się, że Twoi pracownicy rozumieją, że ich rozmowy są nagrywane i znają swoje prawa dotyczące takiego nagrywania.


Utwórz politykę ochrony danych pracowników

Często dobrym pomysłem jest przejrzenie wewnętrznych praktyk gromadzenia danych, odpowiednich lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony danych oraz stworzenie wewnętrznej polityki, która opisywałaby Twoje podejście do ochrony danych pracowników i osób za nią odpowiedzialnych.


Sprawdź lokalne przepisy i sprawy sądowe

Lokalne przepisy dotyczące ochrony danych i sprawy sądowe mogą mieć wiele osobliwości i zawiłości, które interpretują je szczególnie w odniesieniu do danych, które mogą być uznane za wrażliwe, takie jak informacje bankowe, medyczne, lub polityczne itp.


W przypadku takiego przetwarzania należy skonsultować się z lokalnymi prawnikami.


Umowa powierzenia przetwarzania danych
Niniejsza Umowa o przetwarzaniu danych w celu ochrony danych („Umowa") jest zawarta pomiędzy Binotel LLC, ukraińską korporacją, której główne biuro znajduje się przy ul. Zdolbuniwska, 7-D., Budynek „Z", biuro nr 207, Kijów, 0208, Ukraina („Binotel") i Państwem (wraz z podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi, łącznie „Firma").

Zwane dalej indywidualnie „Stroną", a łącznie „Stronami".

Strony zawarły umowę o świadczenie usług, „Warunki korzystania" (dalej „Umowa Główna"). W związku z Umową Główną. Binotel będzie przetwarzał Dane Osobowe na rzecz Firmy w celu udostępnienia aplikacji mobilnej do nagrywania rozmów pracowników oraz rejestracji historii połączeń, rejestracji danych analitycznych (czas rozpoczęcia i zakończenia rozmowy), przesyłania danych na osobiste konto analityczne My Business Binotel.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 „RODO", w zależności od roli Firmy, Binotel będzie działał odpowiednio:

 • Gdy Firma jest administratorem danych, Binotel będzie podmiotem przetwarzającym dane Firmy.

 • Firma jest Administratorem Danych, który kontroluje Dane Osobowe, zbiera i zarządza zgodami, umożliwia dostęp do osób, których dane będą wykorzystane.

 • Binotel jest Podmiotem Przetwarzającym Dane, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu i na polecenie Firmy (Administratora Danych), a również przekazuje Dane Osobowe Podprzetwarzającemu w celu świadczenia Usług zgodnie z Umową Główną.

 • Gdy Firma jest Podmiotem Przetwarzającym Dane lub Podprzetwarzającym Dane, Binotel będzie Podprzetwarzającym Dane Firma.


1. Definicja

 1. Słowa i wyrażenia użyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie:

 2. Umowa: Niniejsza Umowa przetwarzania danych i wszystkie załączniki do niej.

 3. RODO: Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (UE) 2016/679. Jest to rozporządzenie dotyczące ochrony danych i prywatności wszystkich osób w Unii Europejskiej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zastępuje dyrektywę 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Administrator danych: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator danych lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą zostać określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego. Ponadto Administrator kontroluje Dane Osobowe, zbiera zgody, zarządza cofaniem zgody, umożliwia osobom, których dane są wykorzystywane, prawo dostępu.

 5. Podmiot przetwarzający dane: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych. Ponadto Przetwarzający Dane przetwarza Dane Osobowe w imieniu i na polecenie Administratora.

 6. Podprzetwarzający dane: Podmiot przetwarzający zaangażowany przez Przetwarzającego w celu wykonania określonych czynności przetwarzania w imieniu Administratora.

 7. Prawo o ochronie danych: lokalne i międzynarodowe regulacje dotyczące ochrony danych oraz przepisy obowiązujące w pewnej części świata.

 8. Osoba, której dane są przetwarzane: możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy czy jeden lub więcej czynników fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

 9. EOG: Europejski Obszar Gospodarczy.

 10. Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych: naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych

 11. Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące podmiotu danych.

 12. Przetwarzanie danych: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one zautomatyzowane, czy nie, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultacje, wykorzystanie, przelew, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 13. Instrukcje dotyczące przetwarzania: instrukcja lub instrukcje przekazane przez Administratora danych Przetwarzającemu w celu Przetwarzania Danych Osobowych, w celu Przetwarzania Danych oraz świadczenia Usług na rzecz Administratora.

 14. Dostawca danych: Firma, administrator (lub, jeśli jest to dozwolone, podmiot przetwarzający), który przekazuje dane osobowe do Binotel w celu świadczenia Usług na rzecz Spółki.

 15. Standardowe klauzule umowne:


2. Przedmiot


 1. Niniejsza Umowa stanowi część Umowy głównej między Binotel a Firmą w celu świadczenia przez Binotel Usług na rzecz Firmy za Umową Stron w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych.

 2. Podpisując Umowę, Firma zgadza się z niniejszą Umowę w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych RODO, a także w zakresie, w jakim Binotel przetwarza Dane osobowe, które Firma dostarcza, a zatem kwalifikuje się jako dostawca danych (Administrator, Podmiot Przetwarzający lub Podprzetwarzający).

 1. W trakcie świadczenia Usług na rzecz Firmy zgodnie z Umową, Binotel może Przetwarzać Dane Osobowe w imieniu Firmy a Strony zgadzają się przestrzegać następujących postanowień w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych. Każda strona działa rozsądnie i w dobrej wierze.


3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Binotel przetwarza Dane Osobowe przekazane przez Firmę w imieniu i zgodnie z pisemnymi instrukcjami, chyba że obowiązujące przepisy mówią inaczej.

 2. Firma, korzystając z Usług świadczonych przez Binotel, przetwarza Dane Osobowe zgodnie z wymogami Przepisów o ochronie danych RODO. Aby uniknąć wątpliwości, instrukcje Firmy dotyczące przetwarzania danych osobowych wykorzystują się zgodne z przepisami o ochronie danych RODO. Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, legalność Przetwarzania Danych Osobowych oraz sposoby, za pomocą których Firma pozyskała Dane Osobowe.

 3. Zasadą Przetwarzania Danych Osobowych przez Binotel jest świadczenie i wykonywanie Usług zgodnie z Umową. Cel Przetwarzania, rodzaje Danych Osobowych i kategorie Podmiotów Danych Przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy są szczegółowo określone w Załączniku 1 do niniejszej Umowy.

 4. Firma niniejszym zleca Binotel wykonanie części Przetwarzania.

 5. W przypadku, gdy Binotel uzna, że instrukcje Firmy są sprzeczne z przepisami o ochronie danych RODO, Binotel poinformuje o tym Firmę, a Firma odpowiednio zmieni instrukcje. Binotel nie będzie wykonywać żadnych instrukcji przetwarzania, które są sprzeczne z RODO i jakimikolwiek przepisami dotyczącymi ochrony danych.


4. Personel

 1. Binotel gwarantuje, że jego personel zaangażowany w Przetwarzanie Danych Osobowych został poinformowany o poufnym charakterze Danych Osobowych oraz przeszedł odpowiednie szkolenie w zakresie swoich obowiązków i zawarł pisemne umowy o zachowaniu poufności. Binotel zapewnia, że takie zobowiązania do zachowania poufności pozostaną w mocy po zakończeniu zatrudnienia personelu i po zakończeniu Umowy.

 2. Binotel podejmie wszystkie kroki w celu zapewnienia profesjonalizmu personelu Binotel zaangażowanego w Przetwarzanie Danych Osobowych.

 3. Binotel zapewnia, że dostęp Binotel do Danych Osobowych będzie ograniczony do personelu, który nie potrzebuje takiego dostępu w celu wykonania Umowy.


5. Obowiązki

 1. Binotel będzie pomagać Firmie w zapewnianiu dostępu do przetwarzanych danych osobowych osobom, których takie dane dotyczą i władzom, w tym dla ich poprawiania, usuwania i blokowania, umożliwiając Podmiotom danych wykonywanie ich praw wynikających z RODO i przepisów o ochronie danych.

 2. Binotel będzie pomagać Firmie w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających z RODO w zakresie bezpieczeństwa Przetwarzania, powiadamiania o naruszeniach danych osobowych i ocen wpływu na ochronę danych.

 3. Binotel niezwłocznie poinformuje Firmę po uzyskaniu informacji o żądaniach otrzymanych bezpośrednio przez Podmioty, które dotyczą tych danych i Władze.

 4. Binotel przekaże Firmie informacje i dane, aby pomóc Firmie w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających z RODO.

 5. Binotel usunie lub zwróci Firmie wszystkie Dane Osobowe zgodnie z żądaniem, chyba że to nie zostanie wymagane do świadczenia Usług lub wymagane przez obowiązujące Prawo i Regulacje.

 6. Binotel będzie przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu świadczenia Usług opisanych w Umowie.

 7. Binotel zawsze zapewnia wystarczające gwarancje zgodności z wymogami RODO.

 8. Binotel będzie traktował Dane Osobowe ściśle poufne, zapewniając personelowi upoważnionemu do dostępu bezpieczne przetwarzanie.

 9. Oprócz tego Binotel zapewni Firmie dostępność i funkcjonalność danych.


6. Audyt i zgodność

 1. Binotel ma prawo nie spełniać żądań usunięcia poszczególnych nagrań dźwiękowych, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub postanowienia sądu lub na żądanie uprawnionego organu publicznego. Czyniąc to, Binotel musi przekazać Klientowi pisemne powiadomienie o takim żądaniu, jeśli takie powiadomienie nie jest sprzeczne z wymogami prawnymi, nie później niż za trzy dni robocze od momentu jego otrzymania.

 2. Binotel umożliwi i będzie uczestniczyć w audytach i inspekcjach przeprowadzanych przez Firmę wyznaczoną jako audytor. Nie można żądać audytów częściej niż 2 razy w roku. Po otrzymaniu rozsądnego uprzedniego powiadomienia, wyznaczony audytor może wejść do pomieszczeń lub miejsc, w których Binotel przetwarza dane osobowe i przeprowadzać inspekcję, audyt wszelkich odpowiednich zapisów, procesów i systemów, a także kopiować wszelkie odpowiednie zapisy Danych Osobowych w celu weryfikacji zgodności z RODO i przepisami o ochronie danych.

 3. Firma zgadza się pokryć wszelkie koszty pełnych procesów audytowych zainicjowanych przez Firmę oraz procesów audytowych zainicjowanych przez Władze w związku z usługami świadczonymi przez Binotel na rzecz Firmy, w tym pokryć koszty zaangażowanych stron trzecich (audytorów, centrów danych itp.) i Binotel (wynagrodzenie personelu, koszty podróży itp.).

 4. Firma zgadza się, że Binotel połączy kilka audytów w jeden audyt, aby ograniczyć jakikolwiek wpływ na działalność Binotel stron trzecich.

 5. Binotel w pełni współpracuje i udostępnia Firmie na jej żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z obowiązkami i zobowiązaniami RODO wynikającymi z niniejszej Umowy.


7. Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych

 1. Binotel podejmie odpowiednie działania organizacyjne i techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo Przetwarzania Danych Osobowych oraz spełnić wystarczające gwarancje ochrony i standardów bezpieczeństwa, w tym środki mające na celu ochronę Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem w szczególności gdy Przetwarzanie wiąże się z przesyłaniem Danych Osobowych przez Internet oraz przeciwko wszelkim niezgodnym z prawem formom Przetwarzania.


8. Naruszenie danych osobowych

 1. Binotel wykorzystuje efektywne procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa i powiadomi Firmę bez zwłoki po uzyskaniu wiedzy o przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionym ujawnieniu lub dostępie do Danych osobowych, przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez Binotel lub jego partnerów. Binotel dołoży wszelkich starań, aby zidentyfikować przyczynę takiego Incydentu Naruszenia Danych Osobowych i podejmie kroki, jakie Binotel uzna za konieczne i rozsądne, w celu usunięcia przyczyny takiego Incydentu, w zakresie, w jakim środki zaradcze pozostają pod kontrolą Binotel. Niniejsze obowiązki nie mają zastosowania do incydentów spowodowanych przez Firmę, systemy Firmy (oprogramowanie i sprzęt) lub personel Firmy.


9. Podprzetwarzające

 1. Firma zgadza się, że Binotel będzie korzystał z Podprzetwarzających w celu świadczenia Usług zgodnie z Umową. Binotel zapewnia, że Podprzetwarzający zaangażowani w Przetwarzanie Danych Osobowych będą w stanie zapewnić niezbędny poziom operacyjny i techniczny w celu spełnienia wymagań RODO i przepisów o ochronie danych.

 2. Binotel poinformuje Firmę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych Podprzetwarzających, dając w ten sposób Firmie możliwość wyrażenia zgody lub sprzeciwu wobec takich zmian za pośrednictwem materiałów pisemnych lub w formie elektronicznej. Binotel nie dokona zmian bez pisemnej zgody Firmy.

 3. Firma w pełni ochroni Binotel przed wszystkimi bezpośrednimi i pośrednimi stratami, roszczeniami, odszkodowaniami, opłatami i wydatkami poniesionymi w wyniku wyrażenia zgody przez Firmę na zmianę podwykonawcy przetwarzania zaproponowanego przez Binotel.


10. Odpowiedzialność i tożsamość

 1. Firma zwolni Binotel z odpowiedzialności za roszczenia Administratorów danych, Podmiotów Przetwarzających, Podprzetwarzających, Podmiotów Danych i/lub kar oraz grzywien, za które Binotel może stać się odpowiedzialny, z powodu niewypełnienia przez Firmę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i/lub obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

 2. Binotel zwolni Firmę z odpowiedzialności za roszczenia Administratorów danych, Podmiotów Przetwarzających, Podprzetwarzających, Podmiotów danych i/lub kar oraz grzywien, za którу Firma może stać się odpowiedzialna, z powodu niewypełnienia przez Binotel zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i/lub obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

 3. Firma zgadza się zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wszelkie wydatki, straty, koszty i szkody powstałe w wyniku możliwego nieprzestrzegania przez Firmę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i/lub obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

 4. Firma ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania przez nią Umowy, RODO i przepisów o ochronie danych. Firma zwolni Binotel z odpowiedzialności za wszelkie wydatki, straty, koszty i szkody z tego wynikające. Jeżeli jakakolwiek osoba, której dotyczą dane osobowe, wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie przeciwko Binotel, a takie roszczenie które wynika z nieprzestrzegania przez Firmę postanowień niniejszej Umowy, RODO lub przepisów o ochronie danych, Firma zgadza się pomagać w obronie Binotel Binotel oraz zwolni Binotel z odpowiedzialności za wszelkie wydatki, straty, koszty i szkody.

 5. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności uzgodnione w innym miejscu nie mają zastosowania do niniejszej Umowy.


11. Przelewy międzynarodowe

 1. Firma przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że podmiot przetwarzający znajduje się na Ukrainie i że przekazanie danych osobowych przetwarzającemu przez Firmę jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych na Ukrainę.

 2. Wszelkie przekazywanie Danych Osobowych Firmy poza Europejski Obszar Gospodarczy, Szwajcarię i Wielką Brytanię do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych, będą regulowane przez Standardowe klauzule umowne. Standardowe klauzule umowne oraz dodatki 1 i 2 do standardowych klauzul umownych określonych w załączniku 2 do niniejszej Umowy są włączone wyłącznie w zakresie wymaganym w odniesieniu do danych osobowych. Wykonywanie niniejszej Umowy przez obie strony obejmuje wykonanie Standardowych klauzul umownych w zakresie przetwarzania danych osobowych.


12. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Amsterdamie w języku angielskim przed Izbą Międzynarodowych Spraw Handlowych („Holenderski Sąd Handlowy" ("Netherlands Commercial Court" lub „NCC"), z wyłączeniem jurysdykcji jakichkolwiek innych sądów. Powództwo o zastosowanie środków tymczasowych, w tym środków zabezpieczających, dostępnych zgodnie z prawem holenderskim, może zostać wniesione do sądu NCC w postępowaniu podsumowującym w języku angielskim. Wszelkie odwołania od orzeczeń NCC będą składane do Izby Międzynarodowych Spraw Handlowych Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie („Holenderski Sąd Apelacyjny", "Netherlands Commercial Court of Appeal" lub „NCCA"). Niniejsza Umowa podlega prawu holenderskiemu.


13. Trwanie

 1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie z Datą wejścia w życie i pozostanie aktualna bez względu na wypowiedzenie Umowy. Na żądanie Firmy Binotel zwróci lub zniszczy Dane Osobowe, chyba że będą one wymagane do świadczenia Usług lub wymagane przez obowiązujące Prawo. Jeśli Binotel zostanie zobowiązany do zachowania Danych Osobowych, Binotel poinformuje o tym firmę i obie Strony porozumieją się w celu współpracy i uzyskania najlepszego możliwego rozwiązania dla obu Stron. W przypadku rozwiązania Umowy głównej niniejsza Umowa powierzenia wygaśnie automatycznie.


14. Po zakończeniu przetwarzania danych

 1. Binotel zagwarantuje poufność Danych Osobowych przekazanych na polecenie Firmy, usunie lub zwróci Firmie wszystkie Dane Osobowe po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem oraz usunie istniejące kopie Danych, chyba że obowiązujące prawo będzie wymagało przechowywania Danych osobowych; pod warunkiem jednak, że Binotel będzie przechowywać Dane Osobowe przez okres obowiązujących przepisów o przedawnieniu w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Binotel zgadza się uczestniczyć w audytach i inspekcjach, z zastrzeżeniem Artykułu 6 niniejszej Umowy.


15. Kolejność pierwszeństwa

 1. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy głównej w zakresie przetwarzania i ochrony danych, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie zmienionych w niniejszym dokumencie, wszystkie warunki Umowy pozostają w pełnej mocy.


ZAŁĄCZNIK 1


SZCZEGÓŁY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FIRMY

Niniejszy załącznik 1 zawiera pewne szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych firmy zgodnie z wymogami art. 28(3) RODO.


Przedmiot i czas trwania

Przedmiot i czas trwania przetwarzania danych osobowych Firmy są określone w Umowie głównej i niniejszej Umowie.


Charakter i cel przetwarzania

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest świadczenie Usług na żądanie Firmy. Charakter takiego przetwarzania został omówiony w niniejszym załączniku oraz w Umowie głównej.


Kategorie danych do przetwarzania

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych Firmy zazwyczaj obejmują:


 • informacje biograficzne, takie jak imię i nazwisko;

 • dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail;

 • metadane dotyczące połączeń, takie jak nazwa dzwoniącego oraz adresatów, czas oczekiwania, czas i data połączenia itp.;

 • wszelkie dane osobowe, które mogą być zawarte w nagraniach rozmów.

Kategorie osób, których dane osobowe dotyczą

Przekazane Dane Osobowe będą podlegać czynnościom przetwarzania w celu świadczenia Usług na rzecz Firmy.


ZAŁĄCZNIK 2


Decyzja Komisji C (2010) 593 Standardowe klauzule umowy (przetwórcy)

Do celów art. 26 punktu 2 dyrektywy 95/46EC w zakresie przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym mającym siedzibę w państwach trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, Firma, zgodnie z definicją zawartą w Umowie (jako „przekazujący dane") i Binotel, zgodnie z definicją zawartą w uzupełnieniu (jako„odbierający dane"), z których każdy jest„ stroną "; razem „strony",


UZGODNILIŚMY następujące Klauzule w celu wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń w zakresie ochrony prywatności oraz podstawowych praw osób fizycznych w zakresie przekazywania przez przekazującego dane odbierającemu dane osobowe określone w Załączniku 1


Klauzula 1

Definicje

Na potrzeby klauzul:

a) „dane osobowe", „szczególne kategorie danych", „przetwarzanie", „administrator", „podmiot przetwarzający", „osoba, której dane dotyczą" i „organ nadzorczy" mają takie samo znaczenie jak w dyrektywie 95/46 /EC Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych;

b) „przekazujący dane" oznacza administratora danych, który przekazuje dane osobowe;

c) „odbierający dane" oznacza podmiot przetwarzający, który zgadza się otrzymać od przekazującego dane dane osobowe przeznaczone do przetwarzania w jego imieniu po przekazaniu zgodnie z jego instrukcjami i warunkami klauzul i który nie podlega państwu trzeciemu, przez system zapewniający odpowiednią ochronę danych w rozumieniu art. 25 punktu 1 dyrektywy 95/46 /EC;

d) "podprzetwarzający'' oznacza każdy podmiot przetwarzający, zaangażowany przez odbierającego dane lub innego podwykonawcy przetwarzania danych, który zgadza się otrzymywać dane od odbierającego lub od innego podwykonawcy przetwarzania danych osobowych, które mają być wykonywane w imieniu przekazującego dane zgodnie z jego instrukcjami, warunkami klauzul i warunkami pisemnej umowy o podwykonawstwo;

e) "prawo o ochronie danych '' oznacza przepisy chroniące podstawowe prawa osób fizycznych, w szczególności ich prawo do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, mające zastosowanie do administratora danych w państwie członkowskim Unii, w którym ma siedzibę podmiot przekazujący dane;

f) "techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa '' oznaczają środki mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności gdy przetwarzanie wiąże się z transmisją danych przez Internet oraz przed wszelkie inne niezgodne z prawem formy przetwarzania.


Klauzula 2

Szczegóły przelewu

Szczegóły przelewu, w szczególności szczególne kategorie danych osobowych, w stosownych przypadkach, są określone w załączniku 1, który stanowi integralną część klauzul.


Klauzula 3

Klauzula beneficjenta będącego osobą trzecią

1. Osoba, której dane dotyczą, może wyegzekwować od przekazującego dane niniejszą Klauzulą, Klauzulą 4 (b) do (i), Klauzulą 5 (a) do (e) i (g) do (j), Klauzulą 6 (1) i ( 2), Klauzulą 7, Klauzulą 8 (2) i Klauzulą 9 do 12 jako beneficjent będący stroną trzecią.

2. Osoba, której dane dotyczą, może wyegzekwować od odbierającego dane niniejszą klauzulą, klauzulą 5 (a) do (e) ig), klauzulą 6, klauzulą 7, klauzulą 8 (2) i klauzulą 9 do 12, w przypadkach, gdy przekazujący dane faktycznie zniknął lub przestał istnieć z mocy prawa, chyba że którykolwiek następca prawny przejął z mocy prawa całość zobowiązań prawnych przekazującego dane, w wyniku czego przejmuje prawa i obowiązki przekazującego dane — w takim przypadku osoba, której dane dotyczą, może dochodzić ich wobec takiego podmiotu.

3. Osoba, której dane dotyczą, może wyegzekwować od podprzetwarzającego postanowienia niniejszej klauzuli, klauzuli 5 (a) do (e) i (g), klauzuli 6, klauzuli 7, klauzuli 8 (2) i klauzuli 9 do 12, w przypadkach, gdy zarówno przekazujący dane i odbierający dane faktycznie zniknęli lub przestali istnieć prawnie lub stali się niewypłacalni, chyba że jakikolwiek podmiot będący następcą na mocy umowy lub z mocy prawa przejął na siebie całość zobowiązań prawnych przekazującego dane, w wyniku czego przejmuje prawa i obowiązki przekazującego dane, w którym przypadku osoba, której dane dotyczą, może dochodzić ich wobec takiego podmiotu. Taka odpowiedzialność podwykonawcy przetwarzania wobec osoby trzeciej jest ograniczona do jego własnych operacji przetwarzania danych na podstawie klauzul.

4. Strony nie sprzeciwiają reprezentowaniu osoby, której dane dotyczą, przez stowarzyszenie lub inny organ, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraźnie sobie tego życzy i jeżeli jest to dozwolone przez prawo krajowe.


Klauzula 4

Obowiązki przekazującego dane

Podmiot przekazujący dane wyraża zgodę i gwarantuje:

a) że przetwarzanie, w tym samo przekazywanie danych osobowych było i będzie odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych (oraz, w stosownych przypadkach, o tym będzie poinformowano odpowiednie organy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę przekazujący dane) i nie narusza odpowiednich przepisów tego państwa;

(b) że przez cały okres świadczenia usług przetwarzania danych osobowych będzie instruował odbierającego dane osobowe, aby przetwarzał przekazane dane osobowe wyłącznie w imieniu podmiotu przekazującego dane i zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i klauzulami;

(c) że odbierający dane dostarczy wystarczających gwarancji w odniesieniu do technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa określonych w Załączniku 2 do niniejszej umowy;

d) że środki bezpieczeństwa są odpowiednie do przepisów ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności gdy przetwarzanie wiąże się z przekazaniem danych w Internecie i wszelkimi innymi formami przetwarzania, a środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem oraz charakteru danych, które mają być chronione, z uwzględnieniem stanu wiedzy i kosztem ich wykonania;

e) że zapewni zgodność ze środkami bezpieczeństwa;

f) jeżeli przekazanie obejmuje szczególne kategorie danych, osoba, której dane dotyczą, została poinformowana lub zostanie poinformowana najszybciej po przekazaniu, że jej dane mogą zostać przesłane do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniej ochrony w okresie dyrektywy 95/46EC;

(g) przesłanie wszelkich powiadomień otrzymanych od odbierającego dane lub dowolnego podprzetwarzającego zgodnie z klauzulą 5 (b) i klauzulą 8 (3) do organu nadzorującego ochronę danych, jeżeli przekazujący dane zdecyduje o kontynuowaniu przekazywania danych lub o zniesieniu zawieszenia;

(h) udostępnienie osobom, których dane dotyczą, na ich żądanie, kopię klauzul, z wyjątkiem załącznika 2, oraz zwięzły opis środków bezpieczeństwa, a także kopię każdej umowy o podprzetwarzanie, która musi być wykonana zgodnie z Klauzulami, chyba że w Klauzulach lub Umowie znajdują się informacje handlowe, wówczas należy takie informacje handlowe usunąć;

(i) że w przypadku podprzetwarzania czynność przetwarzania jest prowadzona zgodnie z klauzulą 11 przez podprzetwarzającego zapewniającego co najmniej taki sam poziom ochrony danych osobowych oraz prawa osoby, której dane dotyczą, jak podmiot odbierający dane na podstawie klauzul;

(j) że zapewni zgodność z klauzulą 4 (a) do (i).


Klauzula 5

Obowiązki odbierającego dane

Odberający dane wyraża zgodę i gwarantuje:

a) przetwarzać dane osobowe wyłącznie w imieniu przekazującego dane i zgodnie z jego instrukcjami i klauzulami; jeżeli z jakichkolwiek powodów nie może zapewnić takiej zgodności, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania przekazującego dane o swojej niezdolności do tego, w którym przypadku przekazującemu dane przysługuje prawo do zawieszenia przekazywania danych i/lub rozwiązania umowy;

b) że nie ma powodu, aby sądzić, że mające do niego zastosowanie ustawodawstwo uniemożliwia mu wypełnienie instrukcji otrzymanych od przekazującego dane i jego zobowiązań wynikających z umowy, oraz że w przypadku zmiany w tym ustawodawstwie, która prawdopodobnie spowoduje istotny negatywny wpływ na gwarancje i zobowiązania przewidziane w Klauzulach, niezwłocznie powiadomi przekazującego dane o zmianie, gdy tylko się o tym dowie, w którym przypadku przekazujący dane jest uprawniony do zawieszenia przekazywania danych i/lub rozwiązania umowy ;

(c) wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa określone w załączniku 2 przed przetwarzaniem przekazanych danych osobowych;

d) bezzwłocznie powiadomi przekazującego dane o:

(i) każdym prawnie wiążącym wniosku o ujawnienie danych osobowych złożony przez organ ścigania, chyba że jest to zabronione inaczej, na przykład zakaz karny dotyczący zachowania poufności dochodzeń organów ścigania,

(ii) jakimkolwiek przypadkowym lub nieuprawnionym dostępie; oraz

(iii) o każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, bez odpowiedzi na to żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony w inny sposób;

e) niezwłoczne i prawidłowe rozpatrywanie wszelkich zapytań co do przekazujących dane, których dotyczy przekazanie, oraz stosowanie się do zaleceń organu nadzorczego w zakresie przetwarzania przekazanych danych;

f) na żądanie podmiotu przekazującego dane w celu przeprowadzenia audytu, czynności przetwarzania objętych klauzulami, które są przeprowadzane przez podmiot przekazujący dane lub organ kontrolny złożony z niezależnych członków i posiadający wymagane kwalifikacje objęte obowiązkiem zachowania poufności, wybrane przez przekazującego dane, w stosownych przypadkach, w porozumieniu z organem nadzorczym;

(g) udostępnienie osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie kopii Klauzul lub jakiejkolwiek istniejącej umowy o podprzetwarzanie, chyba że Klauzule lub umowa zawierają informacje handlowe, w którym to przypadku należy usunąć takie informacje handlowe, z wyjątkiem Załącznika 2 który zastępuje się skróconym opisem środków bezpieczeństwa w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą, nie może uzyskać kopii od przekazującego dane;

h) że w przypadku podprzetwarzania uprzednio poinformuje podmiot przekazujący dane i uzyska jego uprzednią pisemną zgodę;

(i) że usługi przetwarzania przez podwykonawcę przetwarzania będą świadczone zgodnie z klauzulą 11;

(j) niezwłoczne przesłanie kopii każdej umowy o podprzetwarzanie do podmiotu przekazującego dane.


Klauzula 6

Odpowiedzialność

1. Strony uzgadniają, że gdy osoba, której dane dotyczą, poniosła szkodę w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa idzie w klauzuli 3 lub w klauzuli 11, przez którąkolwiek ze stron lub podwykonawce przetwarzania, jest ta osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania od przekazującego dane za poniesioną szkodę.

2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie może wnieść roszczenia o odszkodowanie zgodnie z punktem 1 przeciwko przekazującemu dane, w wyniku naruszenia przez odbierającego dane lub jego podwykonawcę przetwarzania któregokolwiek z ich obowiązków, o których mowa w klauzuli 3 lub klauzuli 11, ponieważ przekazujący dane faktycznie zniknął lub przestał istnieć prawnie lub stał się niewypłacalny, odbierający dane wyraża zgodę na wniesienie przez osobę, której dane dotyczą, roszczenia wobec odbierającego dane tak, jakby to był przekazujący dane, chyba że jakikolwiek podmiot będący następcą przyjmie całość zobowiązań prawnych przekazującego dane z mocy umowy lub z mocy prawa, w którym to przypadku osoba, której dane dotyczą, może dochodzić swoich praw wobec takiego podmiotu.

Podmiot odbierający dane nie może powoływać się na naruszenie przez podwykonawcę przetwarzania jego obowiązków w celu uniknięcia własnej odpowiedzialności.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie może wnieść roszczenia przeciwko przekazującemu lub odbierającemu dane, o którym mowa idzie w punkcie 1 i 2, w wyniku naruszenia przez podwykonawcę przetwarzania któregokolwiek z jego obowiązków, o których mowa w klauzuli 3 lub w klauzuli 11, ponieważ zarówno przekazujący dane, jak i odbierający dane faktycznie zniknęli, przestali istnieć prawnie lub stali się niewypłacalni, podwykonawca przetwarzania zgadza się, aby osoba, której dane dotyczą, mogła wnieść roszczenie przeciwko podprzetwarzającemu w związku z własnymi operacjami przetwarzania na podstawie klauzul jeżeli byłby przekazującym lub odbierającym dane, chyba że następca prawny przejął z mocy umowy lub z mocy prawa wszystkie zobowiązania prawne podmiotu przekazującego lub odbierającego dane, w którym to przypadku osoba, której dane dotyczą, może dochodzić swoich praw wobec takiego podmiotu. Odpowiedzialność podwykonawcy przetwarzania jest ograniczona do jego własnych operacji przetwarzania na podstawie klauzul.


Klauzula 7

Mediacja i jurysdykcja

1. Odbierający dane zgadza się, że jeżeli osoba, której dane dotyczą, powoła przeciwko niej na prawa beneficjenta będącego osobą trzecią i/lub zażąda odszkodowania za szkody na podstawie klauzul, to odbierający dane zaakceptuje decyzję osoby, której dane dotyczą, przez:

a) skierowanie sporu do mediacji prowadzonej przez niezależną osobę lub, w stosownych przypadkach, organ nadzorczy;

b) skierowanie sporu do sądów w Państwie Członkowskim, w którym ma siedzibę podmiot przekazujący dane.


2. Strony zgadzają się, że wybór dokonany przez osobę, której dane dotyczą, nie naruszy jej materialnych lub proceduralnych praw zgodnie z innymi przepisami prawa krajowego lub międzynarodowego.

Klauzula 8

Współpraca z organami nadzoru

1. Podmiot przekazujący dane wyraża zgodę na przekazanie kopii niniejszej umowy organowi nadzorczemu, jeżeli organ tego zażąda lub jeżeli takie złożenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

2. Strony uzgadniają, że organ nadzorczy ma prawo do przeprowadzenia audytu odbierającego dane i każdego podwykonawcy przetwarzania, który ma taki sam zakres i podlega takim samym warunkom, jakie miałyby zastosowanie do audytu przekazującego dane na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

3. Odbierający dane niezwłocznie informuje przekazującego dane o istnieniu przepisów prawa, które mają do niego zastosowanie, lub każdego podwykonawcy przetwarzania uniemożliwiającego przeprowadzenie audytu odbierającego dane lub podwykonawcy przetwarzania zgodnie z punktem 2. W takim przypadku podmiot przekazujący dane powinien być uprawniony do podjęcia środków przewidzianych w klauzuli 5 (b).


Klauzula 9

Prawo rządowe

Klauzule podlegają prawu Państwa Członkowskiego, w którym ma siedzibę podmiot przekazujący dane.


Klauzula 10

Zmiana umowy

Strony zobowiązują się nie zmieniać ani nie modyfikować Klauzul. Nie uniemożliwia to stronom dodawania klauzul dotyczących kwestii biznesowych, jeśli jest to wymagane, o ile nie są one sprzeczne z klauzulą.


Klauzula 11

Podprzetwarzanie

1. Importer danych nie może zlecać podwykonawstwa żadnych operacji przetwarzania wykonywanych w imieniu przekazującego dane na podstawie klauzul bez uprzedniej pisemnej zgody przekazującego dane. Jeżeli odbierający dane podzleci swoje obowiązki wynikające z klauzul, za zgodą przekazującego dane, uczyni to wyłącznie w drodze pisemnej umowy z podwykonawcą przetwarzania danych, która nakłada na podwykonawcę takie same obowiązki, jakie są nałożone na odbierającego dane na mocy Klauzule. W przypadku gdy podwykonawca przetwarzania nie wypełni swoich obowiązków w zakresie ochrony danych wynikających z takiej pisemnej umowy, odbierający dane ponosi pełną odpowiedzialność wobec przekazującego dane za wykonanie obowiązków podwykonawcy przetwarzania danych wynikających z takiej umowy.

2. Wcześniejsza pisemna umowa między odbierającym dane a podwykonawcą przetwarzania zawiera również klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, określoną w klauzuli 3, w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą, nie może wnieść roszczenia o odszkodowanie, o którym mowa w Klauzule 6 przeciwko podmiotowi przekazującemu lub odbierającemu dane, ponieważ faktycznie zniknęli lub przestali istnieć z mocy prawa lub stali się niewypłacalni, a żaden podmiot będący następcą nie przejął z mocy umowy lub z mocy prawa całości zobowiązań prawnych przekazującego lub odbierającego dane. Taka odpowiedzialność podwykonawcy przetwarzania wobec osoby trzeciej jest ograniczona do jego własnych operacji przetwarzania danych na podstawie klauzul.

3. Postanowienia dotyczące aspektów ochrony danych w przypadku dalszego przetwarzania umowy, o których mowa w punkcie 1, podlegają prawu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę podmiot przekazujący dane.

4. Podmiot przekazujący dane prowadzi wykaz umów o podprzetwarzaniu zawartych na podstawie niniejszych klauzul i przekazany przez odbierającego dane zgodnie z klauzulą 5 lit. j), który zostaje aktualizowany co najmniej raz w roku. Ta lista jest udostępniana organowi nadzorującemu ochronę danych.


Klauzula 12

Obowiązki po zakończeniu świadczenia usług przetwarzania danych osobowych

1. Strony uzgadniają, że po zakończeniu świadczenia usług przetwarzania danych odbierający dane i podwykonawca przetwarzający, zgodnie z wyborem przekazującego dane, zwrócą wszystkie przekazane dane osobowe i ich kopie przekazującemu dane lub zniszczą wszystkie dane osobowe i zaświadczą przekazującemu dane, że to uczynił, chyba że przepisy prawa nałożone na odbierającego dane uniemożliwiają mu zwrot lub zniszczenie całości lub części przekazanych danych osobowych. W takim przypadku odbierający dane gwarantuje, że zagwarantuje poufność przekazanych danych osobowych i nie będzie już aktywnie przetwarzał przekazanych danych osobowych.

2. Odbierający dane i podwykonawca przetwarzający gwarantują, że na żądanie przekazującego dane i/lub organu nadzorczego przekażą swoje urządzenia do przetwarzania danych w celu audytu środków, o których mowa w punkcie 1.


ZAŁĄCZNIK 1 DO STANDARDOWYCH KLAUZUL UMOWY

Uznając się, że zawiera on Standardowe klauzule umowy, zgodnie z punktem 12.1 Umowy, strony podpisały niniejszy Załącznik 1.

Eksporter danych

Podmiotem przekazującym dane jest Firma w rozumieniu Umowy.

Odbierający dane

Odbierającym dane jest Binotel, zgodnie z definicją zawartą w Umowie.

Osoby, których dane dotyczą

Kategorie Podmiotów danych, do których odnoszą się dane osobowe Firmy, obejmują pracowników i klientów Firmy.

Kategorie danych


Rodzaje przetwarzanych danych osobowych Firmy obejmują zazwyczaj:

 • informacje biograficzne, takie jak imię i nazwisko;

 • dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail;

 • metadane dotyczące połączeń;

 • wszelkie dane osobowe, które mogą być zawarte w nagraniach rozmów.


Operacje przetwarzania

Przekazane Dane Osobowe będą podlegać czynnościom przetwarzania w celu świadczenia Usług na rzecz Firmy.


ZAŁĄCZNIK 2 DO STANDARDOWYCH KLAUZUL UMOWY

Uznając się, że zawiera on Standardowe klauzule umowy, zgodnie z punktem 12.1 Umowy, strony podpisały niniejszy Załącznik 2.

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wykorzystanych przez odbierającego dane zgodnie z klauzulą 4 (d) i 5 (c) (lub załączonym dokumentem/aktem prawnym):

Podmiot odbierający będzie wykorzystywał techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zapewniające poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka, w tym odpowiednio środki, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.

Zabezpieczenia organizacyjne Binotel określają sposób, w jaki pracownicy wykonują swoje obowiązki. Z prewencyjnego punktu widzenia Binotel wykorzystuje kontrolowany plan bezpieczeństwa informacji, który jest używany jako część szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Binotel stosuje zasady „rozdzielenia obowiązków" między swoich pracowników, aby zapewnić każdemu pracownikowi tylko niezbędne funkcje wymagane do wykonywania jego pracy. Organizacyjne zabezpieczenia firmy Binotelt w zakresie wykrywania obejmują przeprowadzanie ocen zarządzania ryzykiem w celu weryfikacji skuteczności każdego zabezpieczenia. Ponadto testowanie potencjalnych pracowników i wdrożenie szczegółowego procesu zwalniania pracowników zapewnia, że narażenie na ryzyko wynikające z praktyk zatrudniania i zwalniania pracowników jest dobrze kontrolowane.

Jeśli chodzi o gwarancje techniczne, Binotel wykorzystuje kilka technologii w celu zmniejszenia podatności. Binotel korzysta z bezpiecznych systemów, w szczególności Linuksa. Wreszcie Binotel wykorzystuje zarówno uwierzytelnianie logowania, i kontrolę dostępu użytkownika, aby zapewnić, że odpowiedni poziom dostępu jest zatwierdzony przez kierownictwo i udostępniony właściwemu personelowi.


Polityka plików cookies
Na naszej stronie internetowej w ramach Usługi Binotel Wire używamy plików cookie, które zawierają informacje o Twojej nawigacji na stronie/w Usłudze. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie tej nawigacji.


Czym jest plik cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają stronom internetowym „rozpoznawanie" Ciebie i zapamiętanie Twoich preferencji.

Kiedy odwiedzasz stronę po raz pierwszy, zazwyczaj podajesz pewne informacje, takie jak imię i nazwisko oraz preferowany język. Informacje te są wprowadzane do pliku cookie i są wysyłane do Twojej przeglądarki internetowej. Następnym razem, gdy odwiedzasz tą samą stronę, Twoja przeglądarka wykorzystuje te informacje w celu dostosowania strony internetowej do Twoich indywidualnych preferencji.


Do czego służą pliki cookies?

W naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookies w różnych celach, aby:

 • pamiętać o języku, którym mówisz i kraju, w którym mieszkasz;

 • pomóc Ci zalogować się ponownie, gdy ponownie odwiedzisz stronę;

 • pomagać naszym specjalistom w ulepszaniu Usługi w oparciu o zrozumienie, w jaki sposób ludzie nas znajdują i jakich urządzeń używają;

 • ocenić skuteczność Binotel Wire w oparciu o zrozumienie, czy korzystałeś się z Usługi po złożeniu zamówienia.


Jakie pliki cookies mogą być używane na naszej stronie i do czego służą?

Możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:

Techniczne pliki cookie: pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z naszej Usługi i jej funkcji. Bez tych plików nasza strona internetowa i Usługa nie będą w stanie działać tak wydajnie, jak byś sobie tego życzył, i możemy nie być w stanie zapewnić pewnych podstawowych funkcji i możliwości naszej Usługi. Takie pliki pozwalają nam również zmniejszyć obciążenie na serwery, zbierać informacje o preferencjach użytkownika itp.

Preferencyjne pliki cookie: Preferencyjne pliki cookie zbierają informacje o Twoich preferencjach i pozwalają nam zapamiętać język i inne ustawienia lokalne, a także dostosować sposób korzystania Strony do upodobań użytkownika i jego indywidualnych funkcji.

Pliki cookie stron trzecich: Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, jak korzystasz z naszych stron internetowych, jakie słowa kluczowe lub strony internetowe nawigowałeś aby je odwiedzić i jakie strony odwiedzasz. Używamy tych informacji do generowania raportów, ulepszania naszych stron internetowych i optymalizacji produktów i usług. Te pliki cookie mogą być ustawiane zarówno przez nasze strony internetowe i domeny osób trzecich.

Integracyjne pliki cookie stron trzecich: Te pliki cookie służą do wykorzystania elementów stron trzecich na naszej stronie internetowej, takich jak wideo z YouTube™, formularze opinii lub przyciski sieci społecznościowych. Ta kategoria plików cookie może być przekazywana przez strony trzecie i obejmuje między innymi pliki cookie wysyłane przez domeny, w tym między innymi YouTube.com, Facebook.com.


Jak zarządzać plikami cookies?

Możesz wyłączyć pliki cookies - podstawowe, pliki preferencji oraz pliki mediów społecznościowych - poprzez ustawienia w swojej przeglądarce. Aby usunąć pliki cookie ustawione przez naszą i inne strony, musisz postępować zgodnie z instrukcjami na stronie pomocy Twojej przeglądarki. Możesz także zablokować w przyszłości instalację plików cookie przez naszą i inne strony internetowe. Informacje na temat najczęściej używanych przeglądarek i wyłączenia s nich plików cookie można znaleźć tutaj: http://www.allaboutcookies.org/browsers/index.html. Jak wspomniano powyżej, jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, powinieneś wiedzieć, że może to spowodować, że całe sekcje naszej Strony nie będą mogły działać.


Aktualizacja zasad i nasze dane kontaktowe

To jest krótki opis tego, jak obecnie używamy plików cookie. Kiedy zmieniamy nasze pliki cookies, możemy również zmienić niniejszą Politykę w zakresie plików cookies.

Z niecierpliwością czekamy na wszelkie pytania i opinie dotyczące niniejszej Polityki. Jeśli masz dla nas jakieś sugestie, zgłoś je, kontaktując się z Biurem Wsparcia Technicznego lub napisz do nas na adres:


Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki plików cookie prosimy o kontakt pod adresem privacy@binotel.com lub też można skontaktować się z nami pisemnie pod adresem LLC „Binotel", ul. Zdolbuniwska, 7-D., Budynek "Z", biuro nr 207, Kijów, 0208, Ukraina.

W przypadku przeczytania tej polityki w jakimkolwiek języku innym niż angielski, zgadzasz się, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, wersja angielska będzie dominująca.


wire@binotel.com
Download now
©All rights reserved 2019
wire@binotel.com
Download now
©All rights reserved 2019