Warunki korzystania
Jest to umowa prawna pomiędzy osobą lub organizacją („Klient" lub „Ty"), która zgadza się na niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki"), a odpowiednimi organizacjami, które znajdują się pod adresem ul. Zdołbuniwska, 7-D., budynek „Z", biuro nr 207, Kijów, 0208, Ukraina („Binotel", „nas" lub „my"). Akceptując niniejsze Warunki lub korzystając z Usług, oświadczasz, że jesteś pełnoletni i masz upoważnienie do związania Klienta Zamówieniem, niniejszymi Warunkami i „Opisem usług" dostępnym pod linkiem https://wire.binotel.com/en/wire_app (łącznie „Umowa")
  1. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z USŁUG
1.1. Prawo do korzystania z usług. Wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług zgodnie z Warunkami korzystania, według których wyceniamy i oferujemy nasze Usługi zgodnie z publikacją na naszych stronach internetowych lub w Opisach usług. Możesz korzystać z naszych Usług tylko w zakresie dozwolonym w niniejszych Warunkach.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności (https://wire.binotel.com/privacy_policy), która jest włączona do Warunków. Przyznajemy Ci ograniczone prawo do korzystania z naszych Usług wyłącznie w celach biznesowych i zawodowych. Warunki wsparcia technicznego dla Usług zostało opisane w odpowiedniej sekcji. Jeśli Twoi partnerzy korzystają z naszych usług, gwarantujesz, że masz upoważnienie do wiązania podmiotów stowarzyszonych i będziesz ponosić odpowiedzialność, jeśli podmioty stowarzyszone nie będą przestrzegać tym Warunkom. Nasze„Usługi" są nagraniami rozmów i oprogramowaniem do zarządzania historią połączeń. Więcej informacji o Usługach znajduje się na naszej stronie internetowej.

1.2. Ograniczenia użytkowania. Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się w imieniu swoim lub swoich użytkowników, że nie będziesz naszych Usług modyfikować, dokonywać prac pochodnych ani poddawać ich inżynierii wstecznej; świadomie lub w wyniku błędu, który narusza lub zakłóca działanie naszych sieci, kont użytkowników lub Usług; przesyłać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów nękających, nieprzyzwoitych, obscenicznych, oszukańczych lub niezgodnych z prawem; wprowadzać na rynek ani odsprzedawać Usług osobom trzecim; korzystać z Usług z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji; używać Usług do wysyłania nieautoryzowanych reklam lub spamu; zbierać, gromadzić lub wykorzystywać dane użytkowników bez ich zgody; ani przesyłać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów, które mogą naruszać własność intelektualną, prywatność lub inne prawa osób trzecich.

1.3. Zmiany w usługach. Zastrzegamy sobie prawo do ulepszania lub modyfikowania funkcji naszych Usług według własnego uznania, jeśli uznamy to za stosowne. Nie ograniczymy w istotny sposób podstawowej funkcjonalności (określonej w Opisach usług) ani nie zaprzestaniemy świadczenia jakichkolwiek Usług, chyba że zawiadomimy o tym wcześniejsze przez pisemne powiadomienie. Za dodatkową opłatę możemy oferować dodatkowe funkcje lub ulepszyć nasze usługi standardowe do poziomu premium.

1.4. Prawa własności i znaki towarowe Binotel. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że my lub nasi licencjodawcy zachowujemy wszelkie prawa własności w odniesieniu do tytułów, nazw, logo lub innych znaków towarowych (w tym „Binotel Wire") oraz w odniesieniu do wszelkich powiązanych prawem własności intelektualnych modyfikacji, ulepszeń, prac pochodnych i aktualizacji. Zgadzasz się, że nie będziesz używać żadnego naszego znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy firmy, nazwy domeny lub nazwy konta w mediach społecznościowych, w całości lub w części. Dotyczy to znaków towarowych Binotel Wire lub podobnego znaku. Zgadzasz się przestrzegać naszego Przewodnika marki towarowej, który dotyczy Wire APP i Wire Website.


  1. SUBSKRYPCJA, OPŁATY I PŁATNOŚCI
2.1. Zamówienia. Możesz zamawiać nasze Usługi, korzystając z aktualnych funkcji zamawiania („Subskrypcja"). Wszystkie Zamówienia zostaną przetworzone w dniu złożenia Subskrypcji („Data wejścia w życie"). Akceptacja Twojej Subskrypcji może podlegać procesowi weryfikacji i zatwierdzania. Każda Subskrypcja będzie traktowana jako odrębna i niezależna Subskrypcja.

2.2.Opłaty i płatności. Zgadzasz się uiścić wszystkie obowiązujące, bezsporne opłaty za Usługi na warunkach określonych na rachunku. Z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji 3.3 poniżej lub w Opisach usług, wszelkie płatności, dokonane na naszą rzecz za dostęp do Usług są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty i obciążenia nałożone przez dostawców usług głosowych i transmisji danych w związku z dostępem i korzystaniem z Usług. Jesteś odpowiedzialny za podanie dokładnych i aktualnych danych rozliczeniowych, kontaktowych i dotyczących płatności.

Zgadzasz się, że możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania, czy Twoja metoda płatności jest prawidłowa, zweryfikować Twoją kartę płatniczą lub obciążyć Cię innymi kwotami należnymi za korzystanie z Usług oraz automatycznie zaktualizować informacje o Twojej karcie płatniczej za pomocą oprogramowania przeznaczonego do tego, w przypadku gdy Twoja zapisana karta płatnicza straciła ważność.

Zgadzasz się, że informacje o Twojej karcie płatniczej i powiązane dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim w celu transferu płatności i zapobiegania oszustwom. Możemy zawiesić lub przestać świadczyć usługi, jeśli w dowolnym momencie stwierdzimy, że Twoje informacje o płatności są niedokładne lub nieaktualne, a Ty jesteś odpowiedzialny za straty przez przekroczenie konta bankowego w rachunku bieżącym, które możemy ponieść, gdy obciążymy Twoją kartę płatnością. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji ceny usług w dowolnym momencie po okresie początkowym, a zmiany cen będą aktualne od następnego cyklu rozliczeniowego. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach cen, publikując tę informację na naszej stronie internetowej, wysyłając e-maile, wyceniając lub wystawiając faktury.


2.3. Wyprzedaże, oferty promocyjne, kupony i ceny. Wyprzedaże, promocje i inne specjalne oferty cenowe ze zniżkami mają charakter tymczasowy i po odnowieniu subskrypcji wszelkie takie oferty mogą wygasnąć. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia ważności lub modyfikacji wszelkich kuponów, kredytów i specjalnych ofert promocyjnych według własnego uznania.

2.4.Opóźnione płatności. Jeśli nie jesteś w stanie opłacić abonamentu, skontaktuj się z nami. Możemy opóźnić Twoje płatności o 15 dni, zachowując dostęp do Twojego konta. Jeśli nie możesz zapłacić za opóźniony okres płatności, możemy zawiesić lub usunąć Twoje konto.


3. OKRES I ROZWIĄZANIE UMOWY
3.1.Okres. Początkowy okres nabycia Usług zostanie określony w Subskrypcji („Okres Początkowy") i rozpoczyna się 15 dnia od rozpoczęcia korzystania z Usługi (po 14-dniowym okresie próbnym, za który nie jest pobierana opłata). Po Początkowym okresie świadczenia Usługi, o ile nie określono inaczej w Opisach Usługi, zostanie on automatycznie przedłużony o dodatkowy okres 12 miesięcy („Warunki odnowienia"), chyba że jedna ze stron poinformuje o odnowieniu co najmniej 15 dni wcześniej ukończenia aktualnego okresu. Powiadomienie o nieodnawianiu każdej Usługi, której nie chcesz odnawiać, możesz przesłać na adres wire@binotel.com. Jeśli zezwolimy Ci na przywrócenie Usług w dowolnym momencie po rozwiązaniu, zgadzasz się, że będziesz związany aktualnymi Warunkami i datą odnowienia, która była ważna w dniu wypowiedzenia.


3.2.Skutek rozwiązania. W przypadku rozwiązania Umowy dotyczących jakichkolwiek Usług, Twoje konto może zostać przekształcone w „bezpłatną" lub „podstawową" wersję Usługi, jeśli taka istnieje, według naszego uznania. W przeciwnym razie natychmiast zaprzestaniesz korzystać się z zakończonych Usług, z tym wyjątkiem, że na żądanie zapewnimy Ci ograniczony dostęp do Usług na okres nieprzekraczający 30 dni, wyłącznie po to, abyś mógł otrzymywać swoje treści z Usług (zgodnie z Warunkami w sekcji 4). Po tym okresie nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania Twoich treści. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z rozwiązania Umowy, a rozwiązanie Umowy nie będzie miało wpływu na roszczenia powstałe przed dniem wejścia w życie. Jeśli zakończymy świadczenie usług lub znacznie ograniczymy główne funkcje, możemy zapewnić proporcjonalny zwrot wszelkich przedpłaconych, niewykorzystanych opłat. Zgadzasz się zapłacić za korzystanie z Usług po dacie rozwiązania, które nie zostało przekształcone w bezpłatną wersję Usługi.


3.3. Przetrwanie. Postanowienia sekcji 2 (Subskrypcja, opłaty i płatności), 3.3 (Skutek rozwiązania), 4 (Treści i konto użytkownika), 7 (Odszkodowanie), 8 (Ograniczenie odpowiedzialności), 9.6 (Brak pozwu zbiorowego), 9.11 (Powiadomienia) oraz 9.14 (Umawiająca się Strona, wybór prawa i miejsce rozstrzygania sporów) pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.


4. TWOJE TREŚCI I KONTO

4.1.
Twoje treści. Zachowujesz wszelkie prawa do swoich Treści (zdefiniowane poniżej), a my nie posiadamy ani nie licencjonujemy Twoich Treści. Możemy wykorzystywać, modyfikować i wchodzić w interakcje z Treścią w celu świadczenia i obsługi Usług. Gwarantujesz, że masz prawo przesyłać lub w inny sposób udostępniać nam Treści, a przesyłanie lub przetwarzanie Treści w kontekście naszych Usług nie naruszają żadnych praw osób trzecich. Każda ze stron zgadza się zastosować rozsądne techniczne, organizacyjne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Treści zgodnie ze standardami branżowymi. Nie będziemy przeglądać, uzyskiwać dostępu ani przetwarzać żadnych Twoich Treści, z wyjątkiem przypadków, gdy zostało to upoważnione lub poinstruowane przez Ciebie lub Twoich partnerów w niniejszej Umowie lub w jakiejkolwiek innej umowie między Stronami, lub gdy jest to wymagane w celu przestrzegania naszych zasad, obowiązującego prawa lub żądania władz. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązków prawnych, które będą zastosowanie do Ciebie jako administratora Konta upoważnionego do przesyłania Twoich Treści w ramach Usług.

Jeśli Twoje Treści, w tym jakiekolwiek dane osobowe (zgodnie z definicją obowiązującego prawa, które obejmuje między innymi Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE 2016/679 lub „RODO" oraz przepisy dotyczące ochrony danych Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii (łącznie „EOG +") i Wielkiej Brytanii są przetwarzane przez nas w Twoim imieniu (jako administratora Konta). Będziemy wykorzystywać i przetwarzać Twoje Treści w celu świadczenia Usług i wypełniania naszego zobowiązania wynikającego z Umowy zgodnie z Twoimi instrukcjami przedstawionymi w niniejszej Umowie. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, niniejsza sekcja 4.1 przedstawia całość naszych zobowiązań w odniesieniu do Twoich Treści. „Treść" oznacza wszelkie pliki, dokumenty, nagrania, dzienniki czatów, transkrypcje oraz inne podobne dane, które przechowujemy w Twoim imieniu lub w imieniu Twoich użytkowników, a także wszelkie inne informacje, które Ty lub Twoi użytkownicy możecie przesłać na swoje konto.


4.2. Twoje konta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług przez siebie i swoich użytkowników, utrzymując zgodne z prawem gromadzenie, wykorzystywanie, przetwarzanie i przesyłanie Treści oraz powiadomień zgodnie z wymogami prawnymi w związku z Usługami. Nie wysyłamy e-maili z prośbą o podanie ani nazwy użytkownika ani hasła, a aby zapewnić bezpieczeństwo kont, wszystkie nazwy użytkownika i hasła powinny być poufne. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść, jeśli osoba trzecia użyje Twojego hasła lub konta. Możemy zawiesić Usługi lub rozwiązać Umowę, jeśli Ty lub Twoi użytkownicy korzystacie z Usług w sposób, który może spowodować dla nas szkodę. Zgadzasz się zawiadomić nas natychmiast i zakończyć każdy nieautoryzowany dostęp do Usług lub inne naruszenia bezpieczeństwa.


5. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

5.1. W związku z wykonywaniem, dostępem i korzystaniem z Usług w ramach Umowy, każda ze stron zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów, w tym między innymi praw i przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków, możemy natychmiast rozwiązać Umowę z powodu niezgodności z obowiązującym prawem. Ponadto, jeśli jesteś osobą prawną i musisz przestrzegać Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jesteś zobowiązany do przestrzegania warunków naszej Umowy o przetwarzaniu danych, która reguluje przetwarzanie przez Ciebie danych osobowych w ramach naszych Usług.


6. GWARANCJA
6.1. Gwarantujemy, że usługi będą świadczone zgodne z opisami usług podczas normalnego użytkowania. Nie oświadczamy, ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie odbywać się w nieprzerwanie lub bezbłędnie lub działać w połączeniu z jakimkolwiek określonym sprzętem, oprogramowaniem, systemem lub danymi, a nasze usługi spełnią Twoje wymagania lub wszystkie błędy czy wady będą poprawione. Korzystanie z Usług odbywa się na własne ryzyko. Nasza cała odpowiedzialność i Twoje zadośćuczynienie w ramach niniejszej gwarancji, według naszego wyłącznego uznania, dzieje się zgodnie z obowiązującym prawem na świadczenie usług z możliwością wymagania zakończenia usług niezgodnych z obowiązującym zamówieniem oraz zapewnieniem proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłaconych z góry opłat od dnia powiadomienia nas o niezgodności do końca pozostałego okresu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekamy się wszelkich innych gwarancji i warunków, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji co do wartości handlowej Usług zadowalającej jakości. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie niektórych gwarancji i warunków, dlatego niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do klientów znajdujących się w tych jurysdykcjach.


7. ODSZKODOWANIE
7.1. Zwolnisz z odpowiedzialności i będziesz bronić nas przed jakimikolwiek roszczeniami stron trzecich wynikającymi z naruszenia sekcji 1.2 lub 4 lub przez to, że dowolna z Twoich Treści narusza jakikolwiek patent lub prawa autorskie lub narusza tajemnicę handlową jakiejkolwiek strony, i zgadzasz się zapłacić rozsądną opłatę za adwokata, koszty sądowe, ostatecznie przyznane odszkodowanie lub uzasadnione koszty w przypadku każdego takiego roszczenia. Niezwłocznie powiadomimy Cię o wszelkich roszczeniach i będziemy współpracować z Tobą w obronie roszczenia. Zwrócisz nam uzasadnione wydatki poniesione w związku ze współpracą lub pomocą. Będziesz mieć pełną kontrolę i władzę nad obroną i rozstrzygnięciem wszelkich roszczeń, z tym wyjątkiem, że: jakakolwiek ugoda wymagająca od nas uznania odpowiedzialności wymaga uprzedniej pisemnej zgody, której nie można bezzasadnie odmawiać lub opóźniać, a my możemy przyłączyć się do obrony z naszym własnym adwokatem na własny koszt.


8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Ograniczenie odpowiedzialności. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek straty, szczególne przypadkowe, lub inne szkody, w tym między innymi szkody wynikające z lub związane z: (1) utratą danych, (2) utratą dochodu, (3) utratą możliwości, (4) utraconym zyskiem lub (5) kosztami uzyskania pomocy, jednakże spowodowane i oparte na kwestii odpowiedzialności, w tym między innym naruszeniem umowy, w tym zaniedbaniu lub naruszeniu Umowy, niezależnie od tego, czy jakakolwiek strona została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania.

8.2. Ograniczenie sumy odpowiedzialności. Z wyjątkiem naruszenia przez Ciebie sekcji 1.2 lub 4 i Twoich zobowiązań odszkodowawczych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita łączna odpowiedzialność którejkolwiek ze stron oraz ich odpowiednich licencjodawców i dostawców wynikająca z niniejszych Warunków i jest ograniczona do sumy zapłaconych kwot za odpowiednią usługę w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzeniu powodującym powstanie zobowiązania. Powyższe nie ogranicza Twoich zobowiązań do zapłaty jakichkolwiek bezspornych opłat i innych kwot należnych w ramach dowolnego zamówienia.


9. DODATKOWE WARUNKI


9.1.Bezpłatne usługi i wersje próbne. Twoje prawo do dostępu i korzystania z dowolnych bezpłatnych usług nie jest gwarantowane przez żaden okres i zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do ograniczenia lub zakończenia korzystania z dowolnych bezpłatnych wersji usług przez dowolną osobę lub podmiot. Jeśli korzystasz z Usług na zasadzie próbnej lub promocyjnej („Okres próbny"), Twój Okres próbny i dostęp do Usług wygasną z końcem Okresu próbnego podanego w Twoim Zamówieniu lub, jeśli nie określono daty, po 14 dniach po początkowym dostępie do Usług lub po przejściu na Subskrypcję. W Okresie próbnym, w zakresie dozwolonym przez prawo, świadczymy Usługi bez gwarancji lub odszkodowania, a wszystkie inne warunki mają zostać zastosowanie w inny sposób. Możemy modyfikować lub przerwać wszelkie próbne okresy lub promocje w dowolnym momencie bez powiadomienia.

9.2.
Funkcje innych osób. Usługi mogą zapewniać możliwość łączenia się z witrynami lub aplikacjami stron trzecich lub integracji z nimi („Usługi osób trzecich"). Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi osób trzecich ani wspieramy ich. Użytkownik ma wyłączną swobodę decydowania o zakupie jakichkolwiek Usług stron trzecich lub łączeniu się z nimi, a korzystanie z nich podlega wyłącznie warunkom usług stron trzecich.

9.3.Usługi Beta. Możemy zaoferować Ci dostęp do usług beta, które są świadczone przed ogólnym wydaniem, ale nie dajemy żadnych gwarancji, że te usługi będą ogólnie dostępne („Usługi Beta"). Rozumiesz i zgadzasz się, że usługi beta mogą zawierać błędy i inne wady, a korzystanie z usług beta odbywa się na własne ryzyko. Przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z Usług Beta jest dobrowolne i opcjonalne, a my nie mamy obowiązku zapewniania pomocy technicznej i możemy przerwać świadczenie Usług Beta w dowolnym momencie według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Te Usługi Beta są oferowane „TAKIE, JAKIE SĄ" i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności, gwarancji, odszkodowań. Jeśli korzystasz z Usług Beta, zgadzasz się na otrzymywanie od nas powiązanej korespondencji i aktualizacji oraz przyjmujesz do wiadomości, że rezygnacja z nich może skutkować anulowaniem Twojego dostępu do Usług Beta. Przekazując opinię („Opinia") o usłudze Beta, zgadzasz się, że jesteśmy właścicielami wszelkich opinii, które nam udostępniasz. W przypadku Usług Beta niniejsze Warunki zastępują wszelkie sprzeczne warunki Umowy, ale tylko w zakresie niezbędnym dla rozwiązania sytuacji konfliktowych.

9.4.Brak działań grupowych. Możesz rozwiązywać spory z nami tylko indywidualnie i zgadzasz się nie uczestniczyć w jakichkolwiek pozwach grupowych, skonsolidowanych lub reprezentacyjnych przeciwko nam lub któregokolwiek z naszych pracowników lub podmiotów stowarzyszonych.

9.5.Sytuacje awaryjne bezpieczeństwa. Jeśli w uzasadniony sposób ustalimy, że bezpieczeństwo naszych Usług lub infrastruktury może zostać zagrożone w wyniku prób włamania, ataków lub innych złośliwych działań, możemy tymczasowo zawiesić Usługi i podejmiemy działania w celu niezwłocznego rozwiązania wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem. Powiadomimy Cię o zawieszeniu lub innym działaniu podjętym ze względów bezpieczeństwa.

9.6. Nagrania. Niektóre funkcje Usługi zapewniają nagrywanie dźwięku i danych udostępnianych podczas sesji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów w odpowiednich jurysdykcjach podczas korzystania z funkcji nagrywania. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nagrywanie dźwięku lub udostępnianych danych, a użytkownik zgadza się chronić nas od szkód lub zobowiązań związanych z nagrywaniem dowolnego dźwięku lub danych.


9.7. Cesja. Żadna ze stron nie może scedować swoich praw ani delegować swoich obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, której nie można odmawiać bezzasadnie, z wyjątkiem sytuacji, w której każda ze stron może scedować niniejszą Umowę na jakikolwiek podmiot powiązany z reorganizacją przedsiębiorstwa, konsolidacji, przejęciu lub sprzedaży całości lub części działalności lub aktywów, do których odnosi się niniejsza Umowa. Wszelkie próby cesji bez zgody będą nieważne. Umowa będzie obowiązywać i działać na korzyść następców lub cesjonariuszy każdej ze stron.

9.8. Powiadomienia. Powiadomienia mogą być przesyłane osobiście, za pośrednictwem naszego formularza internetowego, poczty elektronicznej (wire@binotel.com), przesyłki kurierskiej lub przesyłki poleconej. Możemy również przesłać powiadomienie na adres e-mail ostatnio wskazany na koncie, za pośrednictwem ogłoszeń na naszej stronie internetowej, powiadomień w produkcie, naszego portalu lub centrum administracyjnego. O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie, powiadomienia należy przesyłać do nas na adres odpowiedniego podmiotu zawierającego umowę, z kopią do naszego Działu Prawnego, Zdołbuniwska, 7-D., Budynek „Z", biuro 207, Kijów, 0208, Ukraina, a powiadomienia będziemy wysyłać na ostatnio wskazany na koncie adres. Powiadomienie jest ważnym przy dostawie osobistej; za pośrednictwem kuriera nocnego w drugim dniu roboczym po wysłaniu zawiadomienia, w przypadku przesyłki poleconej, piątego dnia roboczego po wysłaniu zawiadomienia, w przypadku poczty elektronicznej, w dniu gdy wiadomość została wysłana lub w przypadku wysłania w formie elektronicznej, po odbioru.

9.9. Całość porozumienia. Umowa niniejsza określa całą umowę dotyczącą Usług i zastępuje wszystkie wcześniejsze i równoczesne ustne i pisemne umowy, chyba że jest to inaczej omówione. W przypadku konfliktu między wykonanym Zamówieniem, niniejszymi Warunkami i Opisami usług, konflikt zostanie rozwiązany w tej kolejności, ale tylko w przypadku określonych Usług opisanych w odpowiednim Zamówieniu. Żadne z postanowień zawartych w jakimkolwiek przedłożonym przez Ciebie dokumencie nie stanowi uzupełnienia, ani w inny sposób modyfikuje Umowy. Od czasu do czasu możemy aktualizować Warunki, które zostaną zidentyfikowane na podstawie ostatniej aktualizacji i mogą być przeglądane pod adresem https://wire.binotel.com/en/wire_app. Ciągły dostęp do Usługi i korzystanie z niej oznacza akceptację aktualnych Warunków.

9.10. Ogólne warunki. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będą wykonalne, nie ma to wpływu na inne warunki. Obie strony są niezależnymi kontrahentami i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie tworzy między stronami stosunku spółki, agencji, powiernictwa. Żadna osoba ani podmiot niebędący stroną Umowy nie będzie beneficjentem będącym stroną trzecią. Nasi autoryzowani dystrybutorzy nie mają prawa modyfikować Umowy ani nakładać na nas zobowiązań. Brak wyegzekwowania jakichkolwiek praw wynikających z Umowy nie powoduje zrzeczenia się tego prawa. O ile nie określono inaczej, środki zaradcze kumulują się. Umowa może zostać zawarta online lub podpisana elektronicznie w jednym lub kilku egzemplarzach. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie zobowiązania w ramach Umowy, spowodowane zdarzeniami siły wyższej (np. Klęskami żywiołowymi; działalnością terrorystyczną, działalnością usługodawców zewnętrznych, sporami pracowniczymi i aktami rządowymi) oraz działaniami wykraczającymi poza uzasadnioną kontrolę, ale tylko tak długo, jak długo te warunki się utrzymują.

9.11. Umawiająca się strona, wybór prawa i miejsce rozstrzygania sporów.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Amsterdamie w następstwie postępowania w języku angielskim przed Izbą Międzynarodowych Spraw Handlowych („Holenderski Sąd Handlowy" lub „NCC"), z wyłączeniem jurysdykcji jakichkolwiek innych sądów. Powództwo o zastosowanie środków tymczasowych, w tym środków zabezpieczających, dostępnych zgodnie z prawem holenderskim, może zostać wniesione do Sądu NCC w postępowaniu uproszczonym (CSP) w języku angielskim. Wszelkie odwołania od orzeczeń NCC lub CSP będą składane do Izby Międzynarodowych Spraw Handlowych Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie („Holenderski Sąd Apelacyjny" lub „NCCA").


Ostatnia aktualizacja: 1 października 2019 roku